วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ตั้ง กก.เร่งประเมินหมู่บ้านศีล 5

ตั้ง กก.เร่งประเมินหมู่บ้านศีล 5

  • Share:

พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา เจ้าคณะภาค 7 ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” กล่าวว่า สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้มีบัญชาตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯขึ้น ทั้งนี้เพื่อต้องการให้การดำเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 บรรลุเป้าหมาย ครบทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นประธานอำนวยการฯ มีตนเป็นประธานกรรมการ พระราชพุทธิวราภรณ์ เจ้าคณะ จ.ลพบุรี เป็นรองประธานกรรมการ ส่วนกรรมการมาจากทั้งพระสงฆ์ และฆราวาส ทั้งนี้บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดดังกล่าว คือ

1.กำกับ ดูแล แก้ไขปัญหาอุปสรรค เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์

2.กำหนดแผนปฏิบัติงาน และปฏิทินการดำเนินงาน

3.เร่งรัด ติดตาม ประเมินผล และ

4.รายงานผลการดำเนินการต่อ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ในฐานะประธานอำนวยการฯ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้