ข่าว

วิดีโอ

รอยลโฉมว่าที่“ผู้ว่า ธปท.” เปิดรับสมัคร 6-20 พ.ค.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงการคลังว่า วานนี้ (1 พ.ค.) นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการคัดเลือกผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ว่าการ ธปท. โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

1. มีสัญชาติไทย มีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเสนอชื่อเพื่อทรงแต่งตั้ง ทำงานให้ ธปท. ได้เต็มเวลา สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกผู้ว่าการ ธปท.

2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 1.มีความรู้ ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจมหภาค และเศรษฐกิจการเงินของโลกเป็นอย่างดี 2.มีความรู้ความเข้าใจเรื่องนโยบายการเงิน การกำกับดูแลสถาบันการเงิน และระบบการชำระเงินเป็นอย่างดี

3.มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์บริหารจัดการองค์กร ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารส่วนราชการ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองอธิบดี กรณีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารเอกชน ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหนึ่งระดับถัดจากผู้บริหารสูงสุดที่บริหารเงินและสินทรัพย์ไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปี ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานรัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหนึ่งระดับถัดจากผู้บริหารสูงสุด

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นใบสมัครแทนได้ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร โดยปิดผนึกและจ่าหน้าซองถึงประธานกรรมการคัดเลือกผู้ว่าการ ธปท. ได้ที่สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน ชั้น 2 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ตั้งแต่วันที่ 6-20 พ.ค.นี้.

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงการคลังว่า วานนี้ (1 พ.ค.) นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการคัดเลือกผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อ 2 พ.ค. 2558 00:13 2 พ.ค. 2558 00:13 ไทยรัฐ