ข่าว

วิดีโอ

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง'องค์ภา'เป็นอัยการประจําสํานักงานคดียาเสพติด

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา' อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลําภู เป็นอัยการประจําสํานักงานคดียาเสพติด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558

วันที่ 1 พ.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการอัยการ ใจความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สํานักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลําภู ให้ทรงดํารงตําแหน่งอัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สํานักงาน คดียาเสพติด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา' อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลําภู เป็นอัยการประจําสํานักงานคดียาเสพติด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 1 พ.ค. 2558 23:50 2 พ.ค. 2558 01:25 ไทยรัฐ