วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
งานคือเงิน 02/05/58

งานคือเงิน 02/05/58

โดย หมึกเขียว
2 พ.ค. 2558 05:01 น.
  • Share:

คนโง่วิ่งหนีอุปสรรคและปัญหา แต่คนฉลาดจะมองทุกอุปสรรคและปัญหาคือความท้าทายและพร้อมจะใช้ความสามารถฟันฝ่าเพื่อไปถึงเส้นชัยของชีวิต

ตำแหน่งงานดีๆ มีให้จับจองกันเสมอที่ งานคือเงิน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ รับ อาจารย์ 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน วุฒิ ปริญญาโท สาขา สถาปัตยกรรมที่สถาปนิกรับรอง ต้องมีวุฒิปริญญาตรี/ปริญญาโท อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นคุณวุฒิด้านสถาปัตยกรรมภายในหรือมัณฑนศิลป์ สมัครที่ ห้องงานบุคคลและสื่อสารองค์กร อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ชั้น 3 มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.0-2986-9605, 0-2986-9434 ต่อ 3011,3012 ถึง 8 พ.ค.นี้

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน รับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา สังกัดสำนักงานเลขานุการ (เลขานุการคณบดี) วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผลได้ มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Software โปรแกรม Microsoft Office ได้แก่ Word, Excel, Power Point, Access รวมถึง Internet สามารถใช้ภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความประพฤติเรียบร้อย ซื่อสัตย์ สุจริต มีความตั้งใจและอุทิศตนในการทำงาน สามารถติดต่อประสานงาน มนุษยสัมพันธ์ดี ปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ สมัครที่ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ ห้อง 306 ชั้น 3 สำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โทร.0-2579-5566 (-8) ต่อ 4352 ถึง 8 พ.ค.นี้

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ อาจารย์ 1 อัตรา ภาควิชาพัฒนาการชุมชน วุฒิ ปริญญาเอก ด้าน นโยบายสังคม นโยบายสาธารณะ นโยบายการพัฒนา การพัฒนาชุมชน การพัฒนาสังคม การพัฒนามนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สมัครที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.0-2696-5502 ถึง 8 พ.ค.นี้

กรมธนารักษ์ รับ พนักงานสำรวจข้อมูล 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ สมุทรปราการ วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าใน สาขาวิชาหรือที่ทางส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ประกาศนียบัตร หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งนี้ได้ ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่มีคำสั่งจ้าง ถึง 30 ก.ย.2558 สมัครที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ เลขที่ 1/1 ถนนศรีสมุทร ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ถึง 8 พ.ค.นี้

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับ นิติกร 2 อัตรา กลุ่มงานบริหารทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี/ปริญญาโท หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน สาขาวิชา นิติศาสตร์ ที่ ก.พ.รับรอง มีความรู้ทั่วไปและความสามารถด้านภาษาไทย มีความสามารถและทักษะด้านคอมพิวเตอร์ มีความรับผิดชอบ อดทน เสียสละมีมนุษยสัมพันธ์ สามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ, เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง มีความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง และมีความรู้ความเข้าใจในหลักภาษาไทย หลักการใช้ภาษาไทย สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง โดยสามารถจัดทำสรุปใจความ หรือจับประเด็นสำคัญของบทความได้ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายมหาชน กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2548 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 รวมทั้ง นโยบายรัฐบาลปัจจุบัน ทั้ง สามารถวิเคราะห์เพื่อนำมาใช้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติได้ มีความเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel สามารถจัดทำและประยุกต์การใช้งานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบ ทั้งพยายามปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น มีความอดทน เสียสละ มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ ทุกตำแหน่งมีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี สมัครที่ สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โทร.0-2280-9000 ต่อ 109-110 ถึง 8 พ.ค.นี้

วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลารับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิชา รัฐศาสตร์ (เน้นการเมืองการปกครองทฤษฎีการเมืองหรือการเมืองเปรียบเทียบ) หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาปริญญาเอกภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี (นับจากวันปิดรับสมัคร) สนใจสอบถามและสมัครที่ วิทยาลัยสหวิทยาการ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โทร.0-2613-2857, 0-2613-2855 ถึง 8 พ.ค.นี้

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับ ลูกจ้างประจำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (สำนักทะเบียนและวัดผล) 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาเว็บด้วยภาษา ASP ไม่น้อยกว่า 1 ปี ไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, พนักงานการเงินและบัญชี (กองคลัง) 1 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทาง บัญชี การเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป บริหารธุรกิจ หรือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินและบัญชีมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี, นายช่างอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักเทคโนโลยีการศึกษา) 1 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทาง ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม เทคนิคคอมพิวเตอร์ และรับ ลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษ ตำแหน่ง ช่างวางรูปแบบพิมพ์ (สำนักพิมพ์) 1 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทางด้าน คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ หรือ การพิมพ์ มีประสบการณ์ทางด้านงานวางรูปแบบฟิล์ม หรือแม่พิมพ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา และ มีประสบการณ์ทางด้านงานวางรูปแบบฟิล์ม หรือแม่พิมพ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี สมัครที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี อาคารบริการ 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี สอบถาม โทร.0-2504-7133 ถึง 12 พ.ค.นี้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ประจำหน่วยบัณฑิตศึกษา สังกัดงานบริการการศึกษา ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หรือศูนย์พัทยา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์งานได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยเฉพาะโปรแกรมในกลุ่ม Microsoft Office อย่างดี สามารถปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน มีความรู้ด้านการดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานและงานด้านประชาสัมพันธ์ มีความรู้ทางด้านการให้บริการทางด้านการศึกษาและงานประกันคุณภาพการศึกษา สามารถจัดอบรมและสัมมนาทางวิชาการ สามารถปฏิบัติราชการได้ทั้งที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี, ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ และศูนย์พัทยา จ.ชลบุรี ทั้งปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ และเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้ หากเป็นเพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว (หากมีความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ในเกณฑ์ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ) สมัครที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.0-2564-3001 (-9) ต่อ 3242,3240,3010 ถึง 12 พ.ค.นี้

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับ อาจารย์ 1 อัตรา สังกัดภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา (สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปริญญาโท สาขาวิชา จิต-วิทยาการศึกษาและการแนะแนว (มีแผนการเรียนที่มีกระบวนการวิชาพร้อมวิทยานิพนธ์) ต้องมีวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยา จิตวิทยาการแนะแนว จากมหาวิทยาลัยที่สภาวิชาการให้การรับรอง และมีเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.5 ขึ้นไป มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยมีผลทดสอบ TOEFL (paperbased) ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ (computer–based) ไม่ต่ำกว่า 196 คะแนนหรือ (internet–based) ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 ขึ้นไป ต้องไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่าภายในระยะเวลา 3 ปี สนใจสอบถามและสมัครที่ หน่วยบุคคล งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์ชั้น 1 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.0-5394-4210 ถึง 15 พ.ค.นี้

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับ อาจารย์ 1 อัตรา สังกัดภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ วุฒิ ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ภายในประเทศ/ต่างประเทศ สาขา สุขศึกษา ส่งเสริมสุขภาพพฤติกรรมศาสตร์ จิตวิทยา สื่อสารสุขภาพ เทคโนโลยีการศึกษา (หากมีพื้นฐานสาธารณสุข/พยาบาลศาสตร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ) สมัครที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนราชวิถี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-2354-8545 (-9) ต่อ 1103 ถึง 31 พ.ค.นี้

หมึกเขียว

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้