ข่าว

วิดีโอ

เกาให้ถูกที่คัน

ปัญหา การละเมิดสิทธิมนุษยชน การใช้แรงงานเด็กและสตรี ความจริงเราถูกขึ้นบัญชีดำมานานแล้วไม่ใช่เฉพาะเรื่องของ ปัญหาประมงผิดกฎหมาย เท่านั้น แต่หมายถึง การใช้แรงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมประมงทุกประเภท ดังนั้น เมื่อประเทศไทยถูกจับตา และถูกเตือนมาจนถึงระดับหนึ่ง จึงหนีไม่พ้นที่จะต้อง รับผิดชอบ กับการละเมิดกฎหมายที่เกิดขึ้นในบ้านเรา

มีคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 10/2558 เรื่องการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม อันเนื่องมาจากเหตุที่ประเทศไทยได้รับการประกาศเตือนจาก สหภาพยุโรป ถึงการจัดการให้มีมาตรการป้องกันและยับยั้ง ขจัดการกระทำประมงผิดกฎหมาย ซึ่งหากไม่มีการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เร่งด่วนภายใน
หกเดือน อาจมีผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำของประเทศไทยในอนาคตและความมั่นคงของประเทศในภาพรวมด้วย

เนื้อหาสาระของกฎหมายดังกล่าวกำหนดให้ ยกระดับมาตรฐานประมงไทยสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ให้จัดตั้ง ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ชื่อย่อว่าศปมผ. เป็นภาษาอังกฤษคือ CCCIF เป็นศูนย์เฉพาะกิจขึ้นตรงกับนายกฯ โดยมี ผบ.ทร.เป็นผู้บัญชาการศูนย์

โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ กำหนดแนวทางจัดทำแผนปฏิบัติการแห่งชาติในการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย

กำกับดูแลการปฏิบัติรวมถึงดำเนินงานทำความเข้าใจกับสหภาพยุโรป

ควบคุมสั่งการและ ประสานการปฏิบัติการของกระทรวงเกษตรฯ คมนาคม มหาดไทย แรงงาน สตช. รวมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

พัฒนาปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม กฎหมาย กฎระเบียบ เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย โดยเฉพาะการกระทำที่ผิดกฎหมายและการลงโทษที่เหมาะสม

ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ เร่งยกระดับความร่วมมือกับประเทศที่สาม โดยเฉพาะประเทศที่เรือชักธงไทยเข้าไปทำการจับปลาในน่านน้ำของประเทศนั้น

รายงานผลการปฏิบัติการให้หัวหน้า คสช.ได้ทราบจนกว่าสหภาพยุโรปยกเลิกประกาศเตือน

คำสั่งฉบับดังกล่าวเน้นไปที่ เจ้าของเรือประมง และเรือประมง ที่จะเข้าออกในน่านน้ำและการปฏิบัติการที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย การรายงาน และการควบคุมตามมาตรฐานสากล

สิ่งหนึ่งที่ขาดไปจากกฎหมายฉบับนี้ คือ การคุ้มครองแรงงานบนเรือประมง การป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ไม่ว่าจะเป็นแรงงานไทยหรือแรงงานต่างด้าว ไม่ว่าจะเป็นแรงงานเด็กหรือสตรี ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญเสียด้วย

เกาไม่ถูกที่คันระวังไม่หายคัน.

หมัดเหล็ก
mudlek@hotmail.com

1 พ.ค. 2558 09:27 1 พ.ค. 2558 09:27 ไทยรัฐ