ไลฟ์สไตล์
100 year

สิ่งดีๆในรัฐธรรมนูญ (4)

ซี.121 พ.ค. 2558 05:01 น.
SHARE

ในหมวด 6 ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการ นักการเมือง และประชาชน ในรัฐธรรมนูญใหม่นี้ นอกจากการตั้ง คณะกรรมการดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการโดยระบบคุณธรรมแล้ว

ยังมีการกำหนดไว้ในมาตรา 208 ว่า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายและนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข่าวแนะนำ

ให้มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตราต่อมาคือมาตรา 209 นี่สำคัญโปรดพิจารณาดีๆ โดยมีการระบุไว้ว่า การสั่งการในการบริหารราชการแผ่นดินให้กระทำเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วน

อาจสั่งการด้วยวาจาได้ แต่ให้ผู้รับคำสั่งบันทึกคำสั่งดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรและเสนอให้ผู้สั่งลงนามในภายหลัง ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใดดำเนินการไปโดยปราศจากการสั่งการดังกล่าวข้างต้น ย่อมต้องรับผิดตามกฎหมายด้วยตนเอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่ดำเนินการใดซึ่ง เป็นการสั่งการที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ย่อมได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายบัญญัติ

จากนั้น มาตรา 210 ระบุว่า พลเมืองย่อมมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดินดังต่อไปนี้

1.ให้ข้อมูลและความคิดเห็นในการบริหารราชการต่อผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ

2.มีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดินตามที่กฎหมายบัญญัติ

3.ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 208 ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในกรณีที่พบว่ามีการละเลยหรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา 208 ย่อมมีสิทธิขอให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชาของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น ชี้แจง แสดงเหตุผล และขอให้ดำเนินการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ หรือฟ้องคดีต่อศาล ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

ตรงนี้ไม่สู้กระไรนักเพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน พลเมือง หรือราษฎร (ไม่รู้จะใช้ศัพท์แสงเรียกขานหลายอย่างให้ยุ่งยากไปทำไม) เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดินด้วย.

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆในรัฐธรรมนูญมุมข้าราชการซี.12คอลัมน์ฉบับพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิมพ์

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18:07 น.