วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ทปอ.ปลดแอกจาก สกอ.วางเกณฑ์ประเมินเอง

ทปอ.ปลดแอกจาก สกอ.วางเกณฑ์ประเมินเอง

  • Share:

ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม ทปอ. ได้พิจารณาเรื่องการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะใช้รูปแบบการประกันคุณภาพฯที่กำหนดตัวบ่งชี้โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แต่ที่ประชุมเห็นว่ารูปแบบการประกันคุณภาพฯ ดังกล่าว รวมถึงการประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มีหลายตัวบ่งชี้ที่ไม่สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นการประเมินที่ซ้ำซ้อน ไม่ใช่เป็นการประเมินเพื่อพัฒนา เป็นการหลอกตัวเอง ที่ประชุมจึงมีมติกำหนดรูปแบบการประกันคุณภาพภายในของ ทปอ. เอง โดยเรียกว่า ซียูพีทีคิวเอ ซึ่งมีความเหมาะสม และมีมาตรฐานสูง ทั้งนี้ได้มอบให้มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ทปอ. นำไปใช้ในการประกันคุณภาพภายใน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป

ประธาน ทปอ.กล่าวต่อว่า มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ทปอ. จะนำการประเมินที่กำหนดโดย ทปอ.ดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยของตนเอง เพื่อเป็นมติสภามหาวิทยาลัย จากนั้นจะนำเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (คปภ.) ของ สกอ. เพื่อรับทราบ แต่หากมหาวิทยาลัยใดใช้รูปแบบการประกันคุณภาพฯ ที่มีเกณฑ์ และตัวบ่งชี้ที่สูงกว่าซียูพีทีคิวเอ ก็สามารถใช้รูปแบบ เดิมต่อไปได้.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้