วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เข้มงวดขึ้น!พ.ร.บ.ปราบปรามค้ามนุษย์ ฉบับ 2 ลงในราชกิจจาฯแล้ว

พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 แก้ไขและเพิ่มเติมทั้งหมด 9 มาตรา หวังแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ในการประมง ขอทาน และแรงงานต่างชาติ อีกหนึ่งทางที่จะช่วยปลดใบเหลืองออกจากอียู

วันที่ 28 เม.ย. 58 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558” มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

โดยมีทั้งหมด 9 มาตรา ซึ่งมาตรา 3 "ผู้ใดแจ้งแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ให้ทราบว่า มีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าได้กระทําโดยสุจริตย่อมได้รับความคุ้มครองไม่ต้องรับผิด ทั้งทางแพ่งและทางอาญา” , มาตรา 4 ให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์, มาตรา 5 การเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในสถานประกอบกิจการ ต้องอยู่ภายใต้บังคับของมาตรการดังกล่าว, มาตรา 6 ให้นายกรัฐมนตรีมีอํานาจออกประกาศกําหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในสถานประกอบกิจการ, มาตรา 7 คณะกรรมการและคณะกรรมการ ปกค. จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด, มาตรา 8 ค่าปรับตามที่กระทรวงการคลังอนุญาต ให้นําไปใช้ได้โดยไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้
ของแผ่นดิน”

มาตรา 9 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 53/1 และมาตรา 53/2 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 “มาตรา 53/1 ถ้าการกระทําผิดตามมาตรา 52 หรือมาตรา 53 วรรคสอง เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทํา 1. รับอันตรายสาหัส ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่แปดปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือจําคุกตลอดชีวิต 2. ถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิตมาตรา 53/2 เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้ดําเนินกิจการสถานประกอบกิจการ โรงงานหรือยานพาหนะ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งตามมาตรา 16/2 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”

ทั้งนี้ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ออกให้กฎหมายมีความเข้มงวดขึ้นทั้งทางด้านการค้ามนุษย์จากการประมง ที่ส่งผลให้อียู ออกประกาศใบเหลืองเป็นสัญญาณเตือนให้กับประมงไทย รวมไปถึงการช่วยเหลือ ขอทาน และแรงงานต่างชาติ

http://www.mratchakitcha.soc.go.th/

พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 แก้ไขและเพิ่มเติมทั้งหมด 9 มาตรา หวังแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ในการประมง ขอทาน และแรงงานต่างชาติ อีกหนึ่งทางที่จะช่วยปลดใบเหลืองออกจากอียู 28 เม.ย. 2558 16:29 28 เม.ย. 2558 18:21 ไทยรัฐ