วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ออกแล้ว! ราชกิจจาฯ เผยแพร่ พ.ร.บ.ประมง 58 หวังแก้ประมงผิด ก.ม.

ราชกิจจานุเบกษา เผย พ.ร.บ.ประมง พ.ศ. 2558 ลดปัญหาการประมงผิดกฎหมาย หวังปลดใบเหลืองออกจากอียู ให้ทันภายใน 6 เดือน ทั้งหมด 11 หมวด จำนวน 104 มาตรา

วันที่ 28 เม.ย. 58 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558 (พ.ร.บ.ประมง 2558 ) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558” มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศ

โดยมีทั้งหมด 11 หมวด 104 มาตรา ได่แก่ หมวด 1 การบริหารจัดการด้านการประมง โดยส่วนที่ 1 เป็นบททั่วไป ส่วนที่ 2 คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ส่วนที่ 3 คณะกรรมการประมงประจําจังหวัด ส่วนที่ 4 สถิติการประมง ส่วนที่ 5 การควบคุม, หมวด 2 เขตการประมง โดยส่วนที่ 1 การกําหนดเขตการประมง ส่วนที่ 2 การทําการประมงในเขตการประมง, หมวด 3 การส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา,​ หมวด 4 สุขอนามัยของสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา, หมวด 5 การนําเข้าและส่งออกสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา, หมวด 6 การประมงนอกน่านน้ําไทย, หมวด 7 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบแทนใบอนุญาต, หมวด 8 การโอนใบอนุญาต, หมวด 9 พนักงานเจ้าหน้าที่, หมวด 10 มาตรการทางปกครอง และหมวด 11 บทกําหนดโทษ

ทั้งนี้ การเร่งออก พ.ร.บ.ดังกล่าว เพื่อเป็นกฎหมายในการช่วยแก้ปัญหาการประมงไทย ที่เพิ่งได้รับแรงกดดันจากกรณี สภาพยุโรป ประกาศให้ใบเหลืองการทำประมงของไทย ซึ่งการออก พ.ร.บ.ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาของรัฐบาลชุดปัจจุบัน เพื่อเป้าหมายในการปลดใบเหลืองจากอียู ซึ่งหากถูกสหภาพยุโรปให้ใบแดงขึ้นมา การค้าการประมงของประเทศไทยจะสูญเสียรายได้กว่า 2 หมื่นล้าน

http://www.mratchakitcha.soc.go.th/

ราชกิจจานุเบกษา เผย พ.ร.บ.ประมง พ.ศ. 2558 หวังลดปัญหาการประมงผิดกฎหมาย เพื่อเป้าหมายปลดใบเหลืองออกจากอียู ให้ทันภายใน 6 เดือน ทั้งหมด 11 หมวด จำนวน 104 มาตรา 28 เม.ย. 2558 15:17 28 เม.ย. 2558 16:05 ไทยรัฐ