วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โพลชี้ การทำงาน คสช. 11 เดือน ปชช.เชื่อมั่นมากขึ้น

สวนดุสิตโพลเผย ผลการดำเนินงานของ คสช. 11 เดือน ประชาชนส่วนใหญ่มองว่า คสช. ยังคงมีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาบ้านเมือง ทั้งยังบอกถึง คสช. ให้เร่งแก้ปัญหาปากท้องอย่างทั่วถึง และมีความพอใจค่อนข้างมากกับการทำงานของ คสช.

สวนดุสิตโพล ได้เผยแพร่ผลสำรวจหัวข้อ “ผลการดำเนินงาน 11 เดือนของ คสช.” โดยสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,824 คน ระหว่างวันที่ 20-27 เมษายน 2558 โดยเมื่อถามว่า จากที่ คสช. เข้ามาบริหารประเทศ ครบ 11 เดือน ในภาพรวมประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไร? อันดับ 1 ยังคงทำงานด้วยความมุ่งมั่น ต่อเนื่อง เอาจริงเอาจังในการแก้ปัญหาต่างๆ ของบ้านเมือง 77.74% อันดับ 2 มีหลายเรื่องที่สังคมจับตามอง เช่น การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ฯลฯ 70.83% อันดับ 3 มีประสบการณ์ในการทำงานมากขึ้น เข้าใจปัญหา พยายามทำงานเพื่อให้ทุกฝ่ายยอมรับ 69.48%  

เมื่อถามถึง “จุดเด่น” ของ คสช. ที่บริหารประเทศ ครบ 11 เดือน อันดับ 1 มีอำนาจเด็ดขาด การทำงานรวดเร็ว กระตุ้นให้ทุกฝ่ายเร่งทำงาน 40.96% อันดับ 2 การตรวจสอบและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง 30.28% อันดับ 3 ให้ความสำคัญกับทรัพยากรธรรมชาติ ดำเนินการกับผู้กระทำผิดบุกรุกป่าพื้นที่เขาใหญ่ 28.76% เมื่อถามถึง “ปัญหา/อุปสรรค” ในการดำเนินงานของ คสช. อันดับ 1 ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ มีผลต่อความเชื่อมั่นและการค้าการลงทุนของไทย 47.04% อันดับ 2 บางหน่วยงานยังไม่มีผลงานชัดเจน ไม่สามารถควบคุมดูแลการทำงานได้ทั้งหมด 30.18% อันดับ 3 ยังมีคนบางกลุ่มที่ปล่อยข่าว สร้างกระแส เพื่อลดความน่าเชื่อถือของ คสช. 22.78%

ส่วนเมื่อถามว่า สิ่งที่อยากฝากบอก คสช. เกี่ยวกับการบริหารประเทศ อันดับ 1 เร่งแก้ปัญหาปากท้อง ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างทั่วถึง 41.83% อันดับ 2 เป็นกำลังใจให้ คสช. ทำงานเพื่อส่วนรวมต่อไป ด้วยความมุ่งมั่น ซื่อสัตย์สุจริต 39.80% อันดับ 3 มีความเป็นธรรม รับฟังความเห็นจากทุกฝ่าย ไม่จำกัดสิทธิเสรีภาพมากเกินไป 18.37%

เมื่อถามถึงความพึงพอใจของประชาชน ต่อ คสช. ในการบริหารประเทศ ครบ 11 เดือน อันดับ 1 ค่อนข้างพึงพอใจ 56.24% เพราะทำงานตามแผนที่วางไว้ ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันได้มาก มีการชี้แจงการทำงานอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ อันดับ 2 พึงพอใจมาก 28.79% เพราะมีความเด็ดขาดในการทำงาน แก้ไขปัญหาต่างๆ รวดเร็ว การจัดระเบียบสังคม บ้านเมืองเป็นระเบียบ ฯลฯ อันดับ 3 ไม่ค่อยพึงพอใจ 11.90% เพราะระยะหลังเริ่มมีเหตุการณ์ความรุนแรงในภาคใต้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง เศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้น ข้าวของแพง ฯลฯ อันดับ 4 ไม่พึงพอใจเลย 3.07% เพราะการควบคุม จำกัดสิทธิเสรีภาพมากเกินไป ยังไม่เป็นที่ยอมรับของต่างชาติ ฯลฯ  

และในเดือนที่ 11 ประชาชนให้คะแนน คสช. 8.12 คะแนน (เต็ม 10 คะแนน) โดยมากขึ้นกว่าเมื่อครบรอบ 10 เดือน เล็กน้อย (8.10 คะแนน)

สวนดุสิตโพลเผย ผลการดำเนินงานของ คสช. 11 เดือน ประชาชนส่วนใหญ่มองว่า คสช. ยังคงมีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาบ้านเมือง ทั้งยังบอกถึง คสช. ให้เร่งแก้ปัญหาปากท้องอย่างทั่วถึง และมีความพอใจค่อนข้างมากกับการทำงานของ คสช. 28 เม.ย. 2558 12:59 28 เม.ย. 2558 15:15 ไทยรัฐ