วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สิ่งดีๆในรัฐธรรมนูญ (2)

โดย ซี.12

บทบัญญัติในเกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งและการรักษาการของคณะรัฐมนตรีเอาไว้คล้ายคลึงกับรัฐธรรมนูญที่เคยมีมาทุกฉบับ

แต่มีประเด็นใหม่ที่แตกต่างไปคือการห้าม ครม.ทำหน้าที่หลังยุบสภาหรือสภาสิ้นอายุซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสมควรสนับสนุนอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อวานนี้

ตอนนี้มาดูถึงบทบัญญัติดังกล่าวในมาตรา 183 ที่ระบุว่า รัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ 1.ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี
สิ้นสุดลง 2.อายุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือสภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ 3.คณะรัฐมนตรีลาออก

แล้วมาตรา 184 ระบุว่า คณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่

แต่ถ้าเป็นกรณีที่คณะรัฐมนตรีต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะเพราะ อายุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือสภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ ให้ ปลัดกระทรวง ของแต่ละกระทรวง รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง นั้น และให้ปลัดกระทรวงทุกกระทรวงที่รักษาราชการแทนรัฐมนตรี ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่คณะรัฐมนตรี จนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ได้เท่าที่จำเป็นและภายใต้ เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1.ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามคำร้องขอของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต และเที่ยงธรรม

2.ไม่กระทำการอันเป็นการใช้อำนาจแต่งตั้งหรือย้ายข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่หรือพ้นจากตำแหน่ง หรือให้ผู้อื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทน รวมทั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน

3.ไม่กระทำการอันมีผลเป็นการอนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน

4.ไม่กระทำการอันมีผลเป็นการอนุมัติงานหรือโครงการ หรือมีผลเป็นการสร้างความผูกพัน ต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไป

5.ไม่ใช้หรือยอมให้ใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพื่อกระทำการใดซึ่งจะมีผลต่อการเลือกตั้ง และไม่กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

และมีบัญญัติไว้ด้วยว่า ให้ปลัดกระทรวงที่รักษาราชการแทนรัฐมนตรี เลือกปลัดกระทรวงที่รักษาราชการแทนรัฐมนตรี คนหนึ่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ นายกรัฐมนตรี และเลือกปลัดกระทรวงที่รักษาราชการแทนรัฐมนตรีอีกจำนวนสองคน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ รองนายกรัฐมนตรี

และให้การรักษาราชการแทนของปลัดกระทรวงตามมาตรานี้สิ้นสุดลงเมื่อพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีแล้ว

สำหรับวรรคสุดท้ายนี้อาจจะมีช่องว่างอยู่ 2-3 วัน ระหว่างวันโปรดเกล้าฯกับวันถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ โปรดพิจารณา.

“ซี.12”

28 เม.ย. 2558 10:50 28 เม.ย. 2558 10:51 ไทยรัฐ