วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เพิ่มองค์ความรู้

โดย สหบาท

ปัญหาการค้ามนุษย์กำลังถูกต่างชาติจับตา

แต่ใครจะรู้ว่ายังมีปัญหาใหญ่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า นั่นคือ “การลักลอบขนผู้ย้ายถิ่นฐาน”

ด้วยเหตุนี้ พล.ต.ท.ฐิติราช หนองหารพิทักษ์ ผบช.ก. จึงมอบหมายให้ พล.ต.ต.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบช.ก. ประสานกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration-IOM) ประจำประเทศไทย

เพราะการลักลอบขนผู้ย้ายถิ่นฐานและปัญหาการค้ามนุษย์ที่ต้องทำควบคู่กันถือเป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่มีความร้ายแรง มีความสัมพันธ์เป็นปัจจัยสนับสนุนซึ่งกันและกันจนบางครั้งก่อให้เกิดความสับสนระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการแยกความแตกต่างระหว่างการกระทำทั้งสองประเภท

ทำให้ต้องมีความจำเป็นในขบวนการคัดแยกที่ถูกต้อง รวดเร็วเพื่อช่วยให้สืบสวนนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้อย่างถูกต้อง และให้ความช่วยเหลือ “เหยื่อ” ได้ทันท่วงที

นำไปสู่โครงการ “สร้างศักยภาพเพื่อต่อต้านการลักลอบขนผู้ย้ายถิ่นฐานและการค้ามนุษย์” เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรของ บช.ก. ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ในการป้องกันปราบปรามการลักลอบขนผู้ย้ายถิ่นฐานและการค้ามนุษย์

อันเป็นการเพิ่มศักยภาพ ขีดความสามารถในการต่อต้าน กำจัด ยับยั้งปัญหา ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการลักลอบขนผู้ย้ายถิ่นฐานและการค้ามนุษย์ได้อย่างถูกต้อง

มีแนวทาง มาตรการ เทคนิค และวิธีการในการป้องกันปราบปราม การลักลอบขนผู้ย้ายถิ่นฐานและการค้ามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อีกทั้งสามารถประสานงาน ประสานการปฏิบัติกับองค์การระหว่างประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบขนผู้ย้ายถิ่นฐานและการค้ามนุษย์ได้เป็นอย่างดี

ที่สำคัญเป็นการสนองนโยบายแก้ไขปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์ที่รัฐบาลกำหนดเป็นวาระแห่งชาติ

เริ่มต้นจัดอบรมแล้วระหว่างวันที่ 28-30 เม.ย.2558 ณ ห้องประชุมตันจงพาการ์ โรงแรมอมรา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ เป็นตำรวจในสังกัด บช.ก. จำนวนทั้งสิ้น 30 นาย เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ในฐานะผู้ปฏิบัติ

ให้เข้าใจปัญหาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน.

สหบาท

28 เม.ย. 2558 10:32 28 เม.ย. 2558 10:32 ไทยรัฐ