วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อึ้ง! พระเณรได้รับอาหารปนเปื้อนสารพิษเกินมาตรฐาน

ผลสำรวจพบ พระเณร ได้รับสารปนเปื้อนในอาหารเกินระดับมาตรฐาน แนะประชาชนถวายอาหารให้กับพระเณรอย่างเหมาะสม

น.ส.ผ่องพรรณ เอกอาวุธ ผู้เชี่ยวชาญศูนย์พันธุ์วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ในฐานะผู้จัดการโครงการ (นำร่อง) สร้างเสริมสุขภาพที่ดีสำหรับสามเณรนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริ ส่งเสริมสามเณรในโรงเรียนปริยัติธรรมในพื้นที่ภาคเหนือ ให้มีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเป็นรูปธรรม ตนจึงได้ร่วมมือกับเครือข่ายด้านสุขภาพ อาทิ มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) สานต่อแนวพระราชดำริ ดำเนินการสำรวจพฤติกรรมของกลุ่มสามเณรในกลุ่มโรงเรียนต้นแบบในพื้นที่ จ.เชียงราย และ จ.พะเยา ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค รวมทั้งสิ้น 8 โรง นับตั้งแต่ปลายปี 2556

"ผลการตรวจสารพิษในเลือด สามเณรกลุ่มตัวอย่าง พบสารพิษเกินระดับมาตรฐาน ซึ่งสันนิษฐานว่ามาจากการบริโภคอาหารที่มีสารปนเปื้อน ส่งผลให้มีร่างกายที่ไม่แข็งแรง ไม่สมส่วนจากการไม่ออกกำลังกาย และเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ" น.ส.ผ่องพรรณ กล่าว

ผู้เชี่ยวชาญศูนย์พันธุ์วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ กล่าวต่อว่า ทางโครงการจึงได้เร่งส่งเสริมให้สามเณรมีสุขภาวะที่ดีขึ้นใน 4 ด้านอย่างเป็นรูปธรรม หรือที่เรียกว่า “4 อ.” ได้แก่ 1. ด้านอาหารที่เน้นให้สามเณรเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีสารพิษและเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วน 2. ออกกำลังกายที่สนับสนุนให้สามเณรได้ออกกำลังกายตามความเหมาะสมของสมณสารูป 3. ด้านอากาศที่เน้นความสะอาดรอบกุฏิที่อาศัย และ 4. ด้านอารมณ์ด้วยการฝึกสมาธิ ซึ่งจากการดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 18 เดือนนับตั้งแต่ปลายปี 2556 จนถึงเดือน เม.ย. 2558 พบว่า กลุ่มสามเณรให้ความสนใจกับสุขภาวะมากขึ้น รวมทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้กลุ่มญาติโยมเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพถวายพระสงฆ์ การทำเกษตรปลอดสารพิษเพื่อบริโภคในชุมชน ส่งผลให้สามเณรที่มีสารพิษปนเปื้อนในเลือดมีปริมาณที่ลดลงตามลำดับ

“ภายหลังดำเนินงานรวมระยะเวลา 18 เดือน ก็ได้จัดนิทรรศการสรุปผลงานของกลุ่มโรงเรียนต้นแบบดังกล่าว ที่วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มจร. เพื่อให้ความรู้สามเณร และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ภาคเหนือให้เห็นความสำคัญของสุขภาพ รวมถึงการนำอาหารถวายแด่พระสงฆ์ สามเณรอย่างเหมาะสม ที่สำคัญจะทำให้ประชาชนในพื้นที่ เห็นปัญหาของการใช้สารเคมีในการปลูกพืช ที่มีสารปนเปื้อนส่งผลต่อสุขภาพของคนในชุมชนหรือผู้บริโภคได้ อย่างไรก็ตาม ดิฉันจะสานต่อพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการส่งเสริมให้สามเณรมีสุขภาพที่ดีขึ้น" ผู้จัดการโครงการฯ กล่าว

ผลสำรวจพบ พระเณร ได้รับสารปนเปื้อนในอาหารเกินระดับมาตรฐาน แนะประชาชนถวายอาหารให้กับพระเณรอย่างเหมาะสม ... 26 เม.ย. 2558 13:29 26 เม.ย. 2558 14:29 ไทยรัฐ