วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
งานคือเงิน 27/04/58

งานคือเงิน 27/04/58

โดย หมึกเขียว
27 เม.ย. 2558 05:01 น.
  • Share:

คนฉลาดรู้จักวาดฝันและลงมือสานต่อให้บรรลุเป้าหมาย แต่คนโง่ทำเพียงวาดฝันแล้วรอคอยโชคชะตา

หมึกเขียว ขอส่งกำลังใจให้ คนที่พยายามสานฝันให้เป็นจริง สามารถเดินถึงประตูชัยในชีวิตโดยเร็ววัน ส่วนใครที่ยังมองหา ตำแหน่งงานดีๆ แวะเวียนมาได้ที่ งานคือเงิน เช่นเคย

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ขยายเวลารับ พนักงานเงินรายได้ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทางด้านสาขาวิชา สารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง สมัครที่สำนักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.0-2696-5207 ถึง 30 เม.ย.นี้

วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลารับ อาจารย์ สาขาปรัชญา 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก สนใจติดต่อที่วิทยาลัยสหวิทยาการ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 5 มธ.ท่าพระจันทร์ และวิทยาลัยสหวิทยาการ มธ. ศูนย์ลำปาง สอบถามที่ศิรินทรา ไชยสิงห์ โทร.0-5426-8701 (-8) ต่อ 5342 รับถึง 30 เม.ย.นี้

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต กลุ่มงานปริญญาบัณฑิต ฝ่ายวิชาการ วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)/ปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป โดยเฉพาะ Microsoft Office และเครือข่าย Internet สามารถพิมพ์ดีดได้ดี สมัครที่ หน่วยบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายบริหาร ชั้น 3 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร.0-2218-2017 ต่อ 325 ถึง 1 พ.ค.นี้

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา ส่วนกลาง กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ วุฒิ ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง มีความรู้ ความเข้าใจ หรือ ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตำแหน่ง สามารถคิดวิเคราะห์ มีบุคลิกภาพ ความสามารถในการ สื่อสาร มีความร่วมแรงร่วมใจ และการบริการที่ดี ระยะเวลาการจ้าง เริ่มตามที่กำหนดในสัญญาจ้างสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2559 (ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทุกรอบ 6 เดือนของปีงบประมาณ) สมัครที่ กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ชั้น 4 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ถึง 1 พ.ค.นี้

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับ นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ สารสนเทศศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ นิเทศศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือ บริหารธุรกิจ, นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิชา การบัญชี บริหารธุรกิจ หรือ เศรษฐศาสตร์, นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิชา การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือ ศึกษาศาสตร์, นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 3 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิชา บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือ บริหารรัฐกิจ, นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 2 อัตรา วุฒิ ปริญญา ตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ หรือ สื่อสารมวลชนและสารสนเทศศาสตร์, นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิชา บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือ บริหารรัฐกิจ, นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท หรือเทียบเท่า สาขาวิชา บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือ บริหารรัฐกิจ, นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิชา วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางศิลปกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปะไทย ภาพพิมพ์ ทัศนศิลป์ หรือสาขาวิชา ดุริยางคศาสตร์ นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ, นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 8 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา, นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 3 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา, นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านแนะแนวการศึกษา) 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา, นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา) 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา, นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านการประเมินวัดผลการศึกษา) 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา, นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านวิจัยและนวัตกรรม) 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี เทียบเท่า ทุกสาขาวิชา, นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านศิลปวัฒนธรรม) 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี เทียบเท่า ทุกสาขาวิชา, นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 5 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท เทียบเท่า ทุกสาขาวิชา, นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านแนะแนวการศึกษา) 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท หรือเทียบเท่า ทาง จิตวิทยาการ แนะแนว จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ องค์การ จิตวิทยาพัฒนาการ หรือ จิตวิทยาให้คำปรึกษา, นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านวิจัย และนวัตกรรม) 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา สนใจสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job.bpi.ac.th/ รับถึง 1 พ.ค.นี้

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ (เอกสารสารสนเทศ) P 7 จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ สังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์และสื่อประชาสัมพันธ์ สมัครทาง www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline สอบถาม โทร.0-2218-2905 รับถึง 11 พ.ค.นี้

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิชา ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง (หากมีความรู้และประสบการณ์ด้านอิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องมือวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ) กรณีจบสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ต้องมีวุฒิปริญญาตรี/ปริญญาโท ด้านฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์, ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ เอกคอมพิวเตอร์กราฟฟิก หรือ ระบบสื่อประสม หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง, อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ เอกเหมืองข้อมูล หรือ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง, ภาควิชาชีววิทยา รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิชา ชีววิทยา (ทางด้านพืชหรือสัตว์) จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารโรงงานอุตสาหกรรม มาตรฐานอุตสาหกรรม สมัครที่ส่วนสนับสนุนวิชาการ งานบริหารทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โทร.0-2329-8000 (-99) ต่อ 3589, 0-2329-8400 (-11) ต่อ 208 ถึง 12 พ.ค.นี้

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ สมัครที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 21 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2794-3082 ถึง 12 พ.ค.นี้

กรมประมง รับ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 5 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แปรรูปสัตว์น้ำ ควบคุมเรือประมง หรือ อุตสาหกรรมสัตว์น้ำ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ ทางการประมง เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ต้องสอบผ่านการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป, นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 5 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งและในทางใดทางหนึ่งตามผลการรับรองของสำนักงาน ก.พ. ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทาง การจัดการประมง การประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชีววิทยา ชีววิทยาการประมง ชีววิทยาประมง เทคโนโลยีการประมง เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ ประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การประมง วิทยาศาสตร์ทางทะเล วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ หรือ สัตวศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทาง จุลชีววิทยา จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ชีวเคมี ชีววิทยา ชีววิทยาทั่วไป ชีววิทยาทางน้ำ ชีววิทยาประยุกต์ ชีวศึกษาทั่วไป เทคโนโลยีทางทะเล พันธุศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์ทางทะเล, สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทาง เคมี จุลชีววิทยา วาริชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทางทะเล วิทยาศาสตร์ กระบวนการเคมีและฟิสิกส์ เคมีชีวภาพ เคมีวิศวกรรม เคมีอุตสาหกรรม หรือ ชีวภาพทางเทคโนโลยี, สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทาง เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง, สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ทาง การประมง หรือ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ ต้องสอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป สนใจสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่ http://job.fisheries.go.th หัวข้อ “สมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ” หรือ http://www.fisheries.go.th หัวข้อ “สมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ” เลือก “สมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ” รับถึง 21 พ.ค.นี้

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขยายเวลารับ อาจารย์ 1 อัตรา ภาควิชาอนามัยชุมชน วุฒิ ปริญญาเอก ทุกสาขาวิชา โดยมีพื้นฐานด้านสาธารณสุข และต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 ตามหมวด 1 บททั่วไป สนใจสอบถามและสมัครที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนราชเทวี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-2354-8543 (-49) ต่อ 1103 รับถึง 31 พ.ค.นี้

หมึกเขียว

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้