วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ข้อเสนอพัฒนาศาลปกครอง

โดย ซี.12

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ศาลปกครอง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558—2561 เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินงานของศาลปกครองตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2558 ถึง 2561

เพิ่งมีโอกาสได้ศึกษาแผนดังกล่าวทั้งฉบับมีประเด็นเล็กๆประเด็นหนึ่งซึ่งตรงกับใจที่ควรเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบคือ ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินงานของศาลปกครอง ซึ่งได้มาจากการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองซึ่งทำการสำรวจถึง 4 ครั้งจากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศได้ผลสรุปมา 7 ข้อดังนี้

1.ศาลปกครองควรพิจารณาพิพากษาคดีให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีที่มีเงื่อนไขเรื่องเวลาควรตัดสินให้เร็วที่สุด โดยกำหนดขั้นตอน และระยะเวลาการพิจารณาคดีที่ชัดเจน ดำเนินการในแต่ละขั้นตอนด้วยความรวดเร็ว และมีมาตรการบังคับคดีทางปกครองให้เกิดผลทางกฎหมายโดยเร็ว และเป็นธรรมกับคู่กรณี

2.ควรเพิ่มอัตรากำลังตุลาการ เพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีทันต่อเหตุการณ์ และทันต่อการเยียวยาความเดือดร้อนของคู่กรณี

3.ควรเพิ่มช่องทางและปรับปรุงการสื่อสาร เพื่อสอบถามคดี ปรึกษาคดีระบบสอบถามทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ และมีระบบติดตามความคืบหน้าของคดี เพื่อให้คู่กรณีสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของคดีได้อย่างเป็นปัจจุบัน นอกจากนี้ควรลดระยะเวลา และขั้นตอนในการดำเนินงาน รวมทั้งค่าธรรมเนียมศาล

4.ควรเปิดศาลปกครองให้ครบทุกจังหวัด หรือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงบริการของศาลปกครองแก่ประชาชนมากที่สุด

5.ควรเผยแพร่คำพิพากษา/คำสั่งของศาลปกครองทุกคดี หรือคดีสำคัญที่น่าสนใจให้กับสาธารณชน ทั้งแบบย่อสั้น ย่อยาว เพื่อให้อ่านเข้าใจง่าย ผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งเว็บไซต์ศาลปกครอง รวมทั้งควรจัดทำคู่มือเกี่ยวกับคดีที่มีการฟ้องคดีเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ และให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการที่ดีต่อไป

6.ควรประชาสัมพันธ์ให้ศาลปกครองเป็นที่รู้จักให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง สิทธิในการฟ้องและขั้นตอนการนำคดีขึ้นสู่ศาลจนถึงคดีสิ้นสุด โดยพัฒนาระบบ รูปแบบ กลไก สื่อต่างๆ รวมทั้งช่องทางต่างๆ เช่น สื่อโทรทัศน์ ใบปลิว แผ่นพับ วารสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ CD VCD และ DVD สำหรับเผยแพร่ที่ศาลปกครองในภูมิภาค หรือถ่ายทอดข่าวสารเกี่ยวกับคดีปกครอง และกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องผ่านผู้นำชุมชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น

7.ควรจัดอบรมให้ความรู้และคำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับคดีปกครองให้แก่ประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจทางปกครอง ผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาสัมพันธ์เชิงรุกในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือจัดสัมมนาในหลักสูตรที่หลากหลาย และเสียค่าลงทะเบียนในราคาประหยัด หรือโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับได้รับการฝึกอบรมอย่างทั่วถึง เพื่อลดและป้องกันปัญหาการถูกฟ้องคดีปกครอง และช่วยส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจทางปกครองในทางที่ชอบด้วยกฎหมาย

ความสำคัญสุดยอดอยู่ที่ ข้อ 1 ที่ผู้ฟ้องคดีส่วนใหญ่ถวิลหามาตั้งแต่วันแรกที่มีศาลปกครองในประเทศไทย.

“ซี.12”

26 เม.ย. 2558 10:50 26 เม.ย. 2558 10:50 ไทยรัฐ