วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
"ปีติพงศ์" ลั่น!ไม่ปลื้มผลงาน

"ปีติพงศ์" ลั่น!ไม่ปลื้มผลงาน

  • Share:

เกษตรกรยังปากกัดตีนถีบแบกหนี้สินท่วมล้นพ้นตัว

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์เปิดเผยผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรฯ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ว่า ยังไม่ค่อยพอใจผลงานในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมามากนัก แต่ถือว่ารัฐบาลชุดนี้ได้ดำเนินการในหลายเรื่องที่ไม่มีใครทำมาก่อน เช่น การแก้ปัญหาทุจริตในสหกรณ์ การปรับโครงสร้างการผลิตข้าว การแก้ปัญหาไอยูยู เป็นต้น ส่วนการดำเนินการในภาพรวมของกระทรวงเกษตรฯ ที่คืบหน้าไปมาก เช่น การจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาและชาวสวนยาง การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย การแก้ไขการทุจริตในสหกรณ์ออมทรัพย์ การจัดพื้นที่เขตเศรษฐกิจ (โซนนิ่ง) เกษตรเป็นแปลงใหญ่ 215 ใน 77 จังหวัด การลดต้นทุน เพิ่มรายได้ ส่งเสริมแหล่งน้ำในไร่นา และการปรับโครงสร้างการผลิตข้าว โครงสร้างสินค้าปศุสัตว์และประมง การยกหนี้ 4,556 ล้านบาทให้เกษตรกร เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่รัฐบาลชุดนี้จะพ้นจากตำแหน่ง มีงาน 5 เรื่อง ที่อยากทำให้สำเร็จ คือ 1.การออกกฎหมายดูแลรายได้และสวัสดิการเกษตรกร ให้มีสวัสดิการเช่นเดียวกับข้าราชการหรือพนักงานประจำ 2.การเชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ซื้อกับเกษตรกรโดยตรง เพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกร 3.การสร้างความเชื่อมโยงการลงทุนระหว่างภาคเอกชนกับเกษตรกร โดยมีแนวคิดจะเสนอให้รัฐบาลพิจารณา ยกเว้นภาษีให้แก่เอกชนที่นำเงินไปลงทุนร่วมกับเกษตรกร เพื่อประกอบกิจการ 4.การสร้างมาตรฐานสินค้าเกษตร และ 5.การฟื้นฟูทะเล แหล่งน้ำ และป่าไม้
ทั้งนี้จากการประมวลภาวะภาคการเกษตรไทยพบว่า ภาคเกษตรไทยยังแข็งแรง มีมูลค่าผลผลิตภายในประเทศ (จีดีพี) ภาคเกษตร 1.45 ล้านล้านบาท ขณะที่ดุลการค้าสินค้าเกษตรปี 57 สินค้าเกษตรส่งออกหลักของไทย 10 รายการ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 1.3 ล้านล้านบาท แต่นำเข้าสินค้าเกษตรต่างประเทศ 447,167 ล้านบาท เกินดุลสินค้าเกษตร 861,738 ล้านบาท และน่าจะยังมีความแข็งแกร่งต่อไปอีกนาน อย่างไรก็ตาม หากมองที่ตัวเกษตรกร ยังน่าเป็นห่วง เพราะมีความอ่อนแอ ดูจากตัวเลขเกษตรกรมากถึง 70% หรือ 4.9 ล้านครัวเรือน จาก 7 ล้านครัวเรือน เข้าสู่วัยชรา โดยมีอายุเฉลี่ยระหว่าง 50-64 ปี และ 65% ของเกษตรกรทั้งหมดเป็นเกษตรกรรายย่อยที่มีที่ดินทำกินไม่ถึง 15 ไร่ ส่วนเกษตรกรที่ไร้ที่ดินทำกินยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลที่ชัดเจน จึงไม่สามารถให้การช่วยเหลือได้ ขณะที่หนี้สิน พบว่าเกษตรกร 4.5 ล้านครัวเรือน มีหนี้สินรวมกัน 372,000 ล้านบาท เฉลี่ยครัวเรือนละ 76,697 บาท และเกษตรกรยังต้องเผชิญกับปัญหาราคาขายที่หน้าฟาร์มขยับเพิ่มขึ้นน้อยมาก.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้