วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โพลชี้คนส่วนใหญ่ เชื่อมั่น กมธ.ยกร่างฯ รธน. หนุนทำประชามติ

โพลชี้คนส่วนใหญ่ เชื่อมั่น กมธ.ยกร่างฯ รธน. หนุนทำประชามติ

  • Share:

นิด้าโพลชี้ คนส่วนใหญ่ 51.49% เชื่อมั่น กมธ.ยกร่างฯ เห็นด้วยข้อเสนอทำประชามติเพื่อความโปร่งใส ชี้หาก สปช.ไม่เห็นชอบ รับได้หากมีการเลื่อนเลือกตั้งออกไป เพื่อให้ได้รัฐธรรมนูญฉบับดีที่สุด และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย...

เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 58 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “การร่างรัฐธรรมนูญ 2558” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2558 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทั่วประเทศ กระจายทั่วทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,254 หน่วยตัวอย่าง เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

เมื่อถามถึงติดตามข่าวของประชาชน เกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ 2558 ของกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พบว่า ประชาชน ร้อยละ 7.98 ระบุว่า ติดตามมาโดยตลอด ร้อยละ 26.71 ระบุว่า ค่อนข้างติดตามบ้าง ร้อยละ 30.94 ระบุว่า ไม่ค่อยติดตาม ร้อยละ 34.37 ระบุว่า ไม่ติดตามเลย

ด้านความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ การร่างรัฐธรรมนูญ 2558 พบว่า ในจำนวนผู้ที่ติดตามข่าวมาโดยตลอดและผู้ที่ค่อนข้างติดตามบ้างนั้น ส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.49 ระบุว่า มีความเชื่อมั่นในกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เพราะเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์สูง รองลงมา ร้อยละ 21.38 ระบุว่า ไม่มีความเชื่อมั่นในกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเพราะไม่ได้เป็นตัวแทนมาจากประชาชน ร้อยละ 18.16 ระบุว่า การยกร่างรัฐธรรมนูญมีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย ร้อยละ 10.80 ระบุว่า กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น

ร้อยละ 8.74 ระบุว่า การยกร่างรัฐธรรมนูญไม่เปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย ร้อยละ 6.44 ระบุว่า มีพิมพ์เขียวร่างรัฐธรรมนูญ 2558 อยู่ก่อนแล้ว ร้อยละ 5.29 ระบุว่า มีคนชี้นำและครอบงำความคิดในกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ร้อยละ 1.84 ระบุว่า ไม่มีพิมพ์เขียวร่างรัฐธรรมนูญ 2558 มาก่อน ร้อยละ 1.84 ระบุ อื่นๆ ได้แก่ ไม่แน่ใจว่าเป็นการทำเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงหรือไม่ รูปแบบยังไม่เป็นรัฐธรรมนูญ ไม่เห็นด้วยและยังมีข้อสงสัยในบางมาตรา และผลก็ออกมาเหมือนเดิม และร้อยละ 5.52 ไม่แน่ใจ/ไม่ระบุ

สำหรับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อข้อเสนอการทำประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ 2558 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 64.91 ระบุว่า เห็นด้วย เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นตามระบอบประชาธิปไตยที่ยุติธรรมและมีความโปร่งใส เป็นการกลั่นกรองความคิดเห็นที่มาจากหลากหลายทุกภาคส่วน เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และประชาชนจะได้ทราบถึงเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญด้วย

ขณะที่ร้อยละ 11.32 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย เพราะเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูง และเสียเวลา อีกทั้งประชาชนบางคนไม่มีความรู้มากพอที่จะเข้าใจถึงตัวเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ และส่วนหนึ่งมั่นใจในการบริหารงานของรัฐบาลและการทำงานของกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ว่าจะสามารถแก้รัฐธรรมนูญเพื่อแก้ไขปัญหาบ้านเมืองได้ และร้อยละ 23.77 ไม่แน่ใจ/ไม่ระบุ

ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงการยอมรับได้ของประชาชน หากร่างรัฐธรรมนูญ 2558 ไม่ได้รับความเห็นชอบจาก สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) หรือจากการลงประชามติ และทำให้ต้องเลื่อนการเลือกตั้งออกไปอีกระยะหนึ่ง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 53.19 ระบุว่า ยอมรับได้ เพราะจะได้มีเวลาในการร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ได้ผลสรุปออกมาอย่างเต็มที่และเป็นฉบับที่ดีที่สุด เพื่อให้รัฐธรรมนูญได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายและดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน รองลงมา ร้อยละ 30.62 ระบุว่า ยอมรับไม่ได้ เพราะต้องการให้เกิดการเลือกตั้งเร็วๆ เพื่อให้เป็นไปตามหลักของประชาธิปไตย และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาต่างประเทศ และร้อยละ 16.19 ไม่ระบุ/เฉยๆ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้