วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ข้าราชการดีเด่น ศธ. (ต่อ)

โดย ซี.12

ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีข้าราชการดีเด่นที่ได้รับการยกย่องในวันข้าราชการพลเรือนอีกมากมาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี-นางสุพรรณี โพธิ์แพงพุ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์-ผศ. กตัญญู แก้วหานาม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร-รศ.พรเพ็ญ โชชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ผศ.ยุพดี พิลาศลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย-ผศ.รณิดา ปิงเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่-ผศ.อนุวัติ ศรีแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี-ผศ.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี-นายพรชัย ตัณฑโอกาส

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา-ผศ.สุวิมล ตั้งประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช-ผศ.ชัยภรณ์ แก้วอ่อน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์-ผศ.ไพฑูรย์ ทองทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร-ผศ.ประจักษ์ ไม้เจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา-ผศ.จรูญ รัตนกาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม-ผศ.มงคล อักษรดิษฐ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี-ผศ.วันชัย ซันประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์-รศ.ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต-รศ.ประภาศรี อึ่งกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม-ผศ.สมสงวน ปัสสาโก มหาวิทยาลัยราชภัฏราช-นครินทร์-รศ.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง-นายปรีชา ไชยโย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย-นายอุทิศ คำบูชา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์-นางพิชญาภรณ์ เพิ่มเติม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ-ผศ.สหัสา พลนิล มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร-ผศ.สมจิตต์ รัตนอุดมโชค

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา-ผศ.เปรมใจ เอื้ออังกูร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต -นางสุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา-รศ.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี-ผศ. สมทรง นุ่มนวล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ -นางสาวจงกิจ วงษ์พินิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี-ผศ.ชลวิชชุ์ ยุวชิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี-นางศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ-ผศ.ปทุมทิพย์ ปราบพาล ผศ.สุชาดา ภู่สิทธิกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี-ผศ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ นายสมศักดิ์ ทองแย้ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร-ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ นายกฤษฎา บุญชู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย-รศ.จรูญ เจริญเนตรกุล ผศ.นราวัฒน์ เลิศวิทยาวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นายสำรวล กิจโสภณ นางสาวราตรี ศิริวัฒน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก-ผศ.สัมพันธ์ จันทร์ดำ นางภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา-ผศ.อุทิน คุณาแจ่มจรัส ผศ.วาสนา สายมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน-ผศ.วันทนา อมตาริยกุล นายพัฒนา พึ่งพันธุ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นางจิรัชยาพร ยิ้มประดิษฐ์

สำหรับข้าราชการดีเด่นของหน่วยงานอื่นๆในกระทรวงต่างๆถ้ามีโอกาสจะนำมาเสนอเป็นระยะเพื่อศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิที่ควรค่าแก่การยกย่อง.

“ซี.12”

22 เม.ย. 2558 09:25 22 เม.ย. 2558 09:27 ไทยรัฐ