วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บูรณาการ...อาชีพเกษตรชายแดนใต้...

โดย ดอกสะแบง

กรมวิชาการเกษตร...ได้บูรณาการ สานต่อการส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ด้วยการเสริมทักษะและพัฒนาการเกษตรด้านพืช เพื่อ เสริมรายได้และสร้างความสุขตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง...

คุณอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้สั่งการและมอบหมายให้สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 (สวพ.8) จังหวัดสงขลา เป็นผู้ รับผิดชอบในแผนปฏิบัติการ โดยกระจายพื้นที่ใน 3 จังหวัดคือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาสและกับ 4 อำเภอของสงขลาคือ จะนะ นาทวี เทพากับสะบ้าย้อย...

คุณศักดิ์โสภณ อั้งสกุล ผอ.สวพ. 8 บอกว่า...ปีที่ผ่านมาได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมให้แก่ เกษตรกรไปแล้ว 16,336 ราย....

พร้อมกันนั้น...ได้จัดทำแปลงต้นแบบแปลงทดสอบการผลิตพืชเศรษฐกิจ 92 แปลง เนื้อที่ 397 ไร่ โดยสาธิตการปลูกพืช 22 ชนิด เพื่อ ให้เกษตรกรนำความรู้ด้านการผลิตพืชอย่างถูกต้องเหมาะสมไปปรับใช้

...จากการประเมินเบื้องต้นพบว่า เกษตรกรยอมรับเทคโนโลยีการผลิตพืชที่กรมวิชาการเกษตรถ่ายทอดให้ โดยนำไปปฏิบัติจริงในแปลงซึ่งได้รับความพึงพอใจ ในศักยภาพและผลผลิตที่เพิ่มขึ้น...อาทิ

....ลองกองเดิมได้ผลผลิตเกรด A เพียง 12% หลังได้รับองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมส่งผลให้เกษตรกรได้ผลผลิตคุณภาพเกรด A เพิ่มขึ้นเป็น 37% ทั้งยังช่วยลดต้นทุนการผลิตลงให้เห็นเป็นรูปธรรมที่น่าพอใจอีกด้วย...

“....สำหรับปี 2558....จะดำเนินการ 3 กิจกรรมหลัก คือ สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการผลิตพืชให้แก่เกษตรกร โดยจัดฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมกับท้องถิ่น เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้สามารถเข้าถึงการบริการของรัฐฯ...”

ผอ.สวพ.8 บอกเป็นการทิ้งท้ายด้วยความมั่นใจว่า... “......ปีนี้วางเป้าว่าจักต้องพัฒนาเข้าถึงเกษตรกร 15,000 ราย โดยพวกเขาจะ มีรายได้ในอาชีพการเกษตรที่มั่นคง และ มีความสุขยั่งยืน ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง อย่างแน่นอน!!...”

ดอกสะแบง

22 เม.ย. 2558 09:15 22 เม.ย. 2558 09:15 ไทยรัฐ