วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ณรงค์' ตั้ง ขรก.รักษาการ เลขาฯ คุรุสภา-สกสค.-ผอ.องค์การค้าฯ

"ณรงค์" ลงนามคำสั่ง แต่งตั้ง ขรก.กระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทน เลขาธิการคุรุสภา เลขาธิการ สกสค. และผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. เพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ...

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. มีรายงานว่า พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) และองค์การค้าของ สกสค. รวมทั้งการดำเนินงานของคณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการ สกสค. และคณะกรรมการบริหารองค์การค้าฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 7/2558 ลงวันที่ 16 เมษายน 2558 จึงมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับเดียวกัน ขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งต่างๆ ไปพลางก่อน คือ นายกมล ศิริบรรณ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ เลขาธิการ สกสค. และนายสุเทพ ชิตยวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การค้าฯ โดยให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง.

"ณรงค์" ลงนามคำสั่ง แต่งตั้ง ขรก.กระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทน เลขาธิการคุรุสภา เลขาธิการ สกสค. และผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. เพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ... 21 เม.ย. 2558 20:04 22 เม.ย. 2558 01:19 ไทยรัฐ