วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โดย ซี.12
22 เม.ย. 2558 05:01 น.
ข้าราชการดีเด่น ศธ.

ข้าราชการดีเด่น ศธ.

โดย ซี.12
22 เม.ย. 2558 05:01 น.
  • Share:

ช่วงนี้ที่กระทรวงศึกษาธิการยังตื่นเต้นไม่จางหายจากเรื่องการโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงแบบฟ้าผ่าด้วยอำนาจพิเศษของ คสช.

พร้อมกันนั้นยังมีการตรวจสอบชำระสะสางการดำเนินงานของบอร์ดต่างๆ เช่น คุรุสภา สกสค. และองค์การค้าฯ ด้วยมาตรการที่เฉียบขาด เล่นเอาระส่ำกันไปทั้งบางนั้น

เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการนั้นไม่เถียงว่าที่ย่ำแย่ก็พอมี แต่ที่ดีก็ดีใจหาย ดูตัวอย่างจากการคัดเลือก ข้าราชการดีเด่น ในวันข้าราชการพลเรือนเมื่อต้นเดือนเมษายน ปรากฏว่ามีมาจากกระทรวงศึกษาธิการแทบจะมากที่สุดก็ว่าได้

คือสามารถคัดเลือกสรรหามาได้ทุกหน่วยงาน นับตั้งแต่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ นางชลรส นงค์ภา นายโกวิท คูพะเนียด นายสุนทร บุญสถิต สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-นายเชิดศักดิ์ ศุภโสภณ ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ศิษฎ์ เสียงเสนาะ นายฉัตรชัย แก้วจันทา นายธวัช ครูวรรณะ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา-นางเรณู สันตโยภาส นางธัญญรัตน์ ลัคนาลิขิต สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา-นางสาวดวงทิพย์ วิบูลย์ศักดิ์ชัย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา-นายจักรกฤษณ์ ลิมปิษเฐียร นางสาวปาณิสรา ช่วยบำรุง

ของมหาวิทยาลัยต่างๆก็มีเข้ามาให้ยกย่องกันเพียบ เริ่มจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์-รศ.อำไพรวรรณ ภราดร์นุวัฒน์ นายไพวัลย์ จันทะ-พาหะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-รศ.ชลัยพร อมรวัฒนา ผศ.ณัฏฐา ทองจุล มหาวิทยาลัยขอนแก่น-รศ.ขนิษฐา นันทบุตร นางอัญชลี หนักแน่น นายบุญบาล คำกุ้ม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-รศ.นิพนธ์ ธีรอำพน นางประไพ อินตา

มหาวิทยาลัยทักษิณ-นางประไพ อินตา นางสาวอุบลศรี อรรถพันธุ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-นายสุวัฒน์ รอดริน นายเชิด ตาดคร้าม มหา– วิทยาลัยนเรศวร-ผศ.ธีระชัย บงการณ์ นางสุปราณี บัวงามดี สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์-นางพรทิพย์ โรจนพิทยากร นางประทุมจรรยา จิ๋วทองคำ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ-นางอรพินธุ์ คนึงสุขเกษม นางชื่นชีวิต โชติพิทยสุนนท์ มหาวิทยาลัยบูรพา-ผศ.ชมพูนุช ปัญญ–ไพโรจน์ ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา

มหาวิทยาลัยมหิดล-นางชุลีพร วชิรธนากร นางสาวปิยะรัตน์ กุลอัก นางสุนันท์ ชื่นจิตต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม-ผศ.น้อย เนียมสา นางพรทิพย์ พันธุมชัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-รศ.ชจักรพงษ์ พิมพ์พิมล นายเกษตร แสนวาสน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร-รศ.สิทธิพร ภิรมย์รื่น นายพงศ์สิน จารุธนโรจน์ทวี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์-ผศ.ประกาศ สว่างโชติ นายเศียร บัวแก้ว นางผอบ แก้วสุวรรณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์-ผศ.ยุพาวรรณ ศรีสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช-รศ.ลาวัลย์ หอนรัตน์ นางอรนุช กาญจนประกร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง-รศ.ปราโมทย์ วาดเขียน นายจริณ อ๊อดวงษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี-นายปรีดา บุญแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ-รศ.ไพรินทร์ กปิลานนท์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี-รศ.พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ ผศ.กาญจนา พยุหะ มหาวิทยาลัยนครพนม-นายอดิเทพชัยย์การณ์ ภาชนะวรรณ

ยังไม่หมดยังมีข้าราชการดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ มหาวิทยาลัยราชมงคล อีกหลายสิบแห่งที่เข้าคิวรอให้สังคมรับรู้อยู่.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้