วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อนุญาตตั้ง-ย้ายโรงงานน้ำตาล ต้องมีระยะห่างกัน 50 กิโลเมตร

ร.อ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้แก้ไขประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการพิจารณาอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานน้ำตาล โดยมีหลักเกณฑ์ที่ปรับปรุง คือ โรงงานน้ำตาลแห่งใหม่ ที่ขออนุญาตตั้ง หรือย้ายโรงงาน ต้องมีระยะห่างจากเขตโรงงานน้ำตาลที่มีอยู่เดิมไม่น้อยกว่า 50 กิโลเมตร (กม.) จากเดิมกำหนดไว้ 80 กม. เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกรในการขนส่งอ้อย ขณะเดียวกัน ก็จะต้องมีแผนการเตรียมปริมาณอ้อย จากการส่งเสริมและพัฒนาเข้าสู่โรงงานในปีแรกไม่น้อยกว่า 50% ของกำลังการผลิตของฤดูกาลผลิตนั้นๆ โดยกำหนดจำนวนวันหีบอ้อยของโรงงานทั่วประเทศเฉลี่ย 120 วันต่อปี และต้องไม่ใช่อ้อยของเกษตรกรที่เป็นคู่สัญญากับโรงงานน้ำตาลที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เดิม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแย่งอ้อยระหว่างโรงงานที่ตั้งใหม่และโรงงานเดิม

นอกจากนี้ ยังปรับเกณฑ์ให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เป็นผู้พิจารณาให้การรับรองการขออนุญาตตั้ง ย้าย หรือขยายโรงงาน จากเดิมที่ต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. และเมื่อได้รับการรับรองให้ตั้งโรงงานแล้ว ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จใน 5 ปี หากไม่แล้วเสร็จให้ถือว่าการอนุญาตได้สิ้นสุด ต้องดำเนินการขออนุญาตใหม่.

โรงงานน้ำตาลแห่งใหม่ ที่ขออนุญาตตั้ง หรือย้ายโรงงาน ต้องมีระยะห่างจากเขตโรงงานน้ำตาลที่มีอยู่เดิมไม่น้อยกว่า 50 กิโลเมตร (กม.) จากเดิมกำหนดไว้ 80 กม. เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกรในการขนส่งอ้อย 21 เม.ย. 2558 01:23 21 เม.ย. 2558 01:23 ไทยรัฐ


advertisement