วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ตีกรอบมาตรฐานวัดบุคคลสาธารณะ

ตีกรอบมาตรฐานวัดบุคคลสาธารณะ

  • Share:

พล.อ.อ.วีรวิท คงศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม เปิดเผยว่า สังคมไทยมีการทุจริตในทุกภาคส่วน ส่วนหนึ่งมาจากความประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกิดขึ้นมานานจนกลายเป็นวัฒนธรรม ส่งผลกระทบต่อบรรทัดฐานของสังคม ค่านิยมความเชื่อ ทำให้คนไทยบกพร่องในคุณธรรมความซื่อตรง แม้จะมีมาตรการลงโทษผู้กระทำผิด แต่ไม่รุนแรงมากพอ อีกทั้งยังใช้ช่องว่างกฎหมายในการกระทำความผิด ศูนย์คุณธรรมฯจึงมีแนวคิดผลักดันให้ประเทศไทยกำหนดมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลที่จะเข้ารับตำแหน่งสำคัญหรือบริหารประเทศตลอดจนตำแหน่ง สาธารณะอื่นๆ รวมทั้งคุณสมบัติด้านคุณวุฒิและวัยวุฒิ ตัวอย่างที่ควรกำหนดเป็นมาตรฐานหรือมาตรวัดบุคคลสาธารณะ อาทิ มีความซื่อตรง มีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้