วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตีกรอบมาตรฐานวัดบุคคลสาธารณะ

พล.อ.อ.วีรวิท คงศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม เปิดเผยว่า สังคมไทยมีการทุจริตในทุกภาคส่วน ส่วนหนึ่งมาจากความประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกิดขึ้นมานานจนกลายเป็นวัฒนธรรม ส่งผลกระทบต่อบรรทัดฐานของสังคม ค่านิยมความเชื่อ ทำให้คนไทยบกพร่องในคุณธรรมความซื่อตรง แม้จะมีมาตรการลงโทษผู้กระทำผิด แต่ไม่รุนแรงมากพอ อีกทั้งยังใช้ช่องว่างกฎหมายในการกระทำความผิด ศูนย์คุณธรรมฯจึงมีแนวคิดผลักดันให้ประเทศไทยกำหนดมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลที่จะเข้ารับตำแหน่งสำคัญหรือบริหารประเทศตลอดจนตำแหน่ง สาธารณะอื่นๆ รวมทั้งคุณสมบัติด้านคุณวุฒิและวัยวุฒิ ตัวอย่างที่ควรกำหนดเป็นมาตรฐานหรือมาตรวัดบุคคลสาธารณะ อาทิ มีความซื่อตรง มีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข.

สังคมไทยมีการทุจริตในทุกภาคส่วน ส่วนหนึ่งมาจากความประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกิดขึ้นมานานจนกลายเป็นวัฒนธรรม ส่งผลกระทบต่อบรรทัดฐานของสังคม ค่านิยมความเชื่อ ทำให้คนไทยบกพร่องในคุณธรรมความซื่อตรง แม้จะมีมาตรการลงโทษ 17 เม.ย. 2558 03:19 17 เม.ย. 2558 03:20 ไทยรัฐ