วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โดย ซี.12
17 เม.ย. 2558 05:01 น.
นบส.1 รุ่น 82 (จบ)

นบส.1 รุ่น 82 (จบ)

โดย ซี.12
17 เม.ย. 2558 05:01 น.
  • Share:

ชุดสุดท้ายของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นําที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม ของสํานักงาน ก.พ. รุ่นที่ 82 ประกอบด้วย

75.นางบุษบา ศักรางกูร ผู้บัญชาการเรือนจำกลางกำแพงเพชร 76.นายนิมิต ทัพวนานต์ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางคลองไผ่ 77.นายวิชัย โชติปฏิเวชกุล ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครสวรรค์ 78.นายพิสุทธิ์ ภู่เงิน ผอ.สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 1 79.นายนิรัตน์ ฐากูรบุตร แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ 80.นายกิติศักดิ์ ศิริมังคละ แรงงานจังหวัดตราด 81.นางอิงอร ช่วยจวน จัดหางานจังหวัดราชบุรี 82.น.ส.ชุติมา เหตานุรักษ์ ผอ.กองแผนงานและสารสนเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 83.นายวชิระ ศรีบัวชุม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ 84.นางพรพรรณ ศุภนคร ผอ.สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่9 85.นางสายรุ้ง ธาดาจันทน์ วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา 86.นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ผู้อำนวยการสำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม 87.น.ส.อุษา กัลลประวิทย์ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 88.นางอุมาพร สุขม่วง เลขานุการกรมวิทยาศาสตร์บริการ

89.นายทรงพล ขวัญชื่น ผอ.สำนักงานการศึกษาเอกชนปัตตานี 90.นางวรรณดี นาคสุขปาน ผอ.โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ 91.นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 92.นายพิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 93.นายฉัตรชย ศรีนามวงศ์ ผอ.โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 94.นายวิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.โรงพยาบาล (ไม่ระบุชื่อ รพ.) 95.นายบัญชา ผลานุวงษ์ ผอ.โรงพยาบาลมุกดาหาร 96.นายทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผอ.สถาบันกัลยาราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต 97.นายสมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

98.นายธนวรรธน์ เลิศสุคนธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 99.นายวิรัตน์ ชูมงคล อุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 100.นายญาณพัฒน์ อู่ทองทรัพย์ ผอ.สำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 101.นายสมคิด บรรยาย ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 102.นายประสงค์ จักรคำ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา 103.นายสรรเพชญ แสงเนตรสว่าง ผอ.กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง. 104.น.ส.ทิพวรรณ กิจสมุทร ผอ.สำนักบริหารการคลัง สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

105.พ.อ.ธีระยุทธ ศรีฟ้า รอง ผอ.สำนักกำลังพลกรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 106.นายชวลิต ศรีโฉมงาม ผอ.สำนักคดี 5 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 107.นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย ผู้ช่วย ผอ.สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย 108.นายนิกูล ศิลาสุวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 109.น.ส.ฉวีวรรณ อุทัยพิบูลย์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ทรัพยากรบุคคล) การประปานครหลวง 110.พ.ต.ปิยชาติ รุจิระชุณห์ ผอ.สำนักการประชุม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 111.นายสุรินทร์ ตนะศุภผล ผู้ช่วยเลขาธิการสายกลยุทธ์องค์กร สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 112.นางรัตนากร ทองสำราญ ผอ.สำนักกำกับผังและเนื้อหารายการ สำนักงาน กสทช. 113.นางสมฤดี ชาญชัย ผอ.ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ผู้ที่ผ่านหลักสูตรนี้เท่ากับมีความพร้อมที่จะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งรองอธิบดีในอนาคตอันใกล้.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้