วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รำพึงรำพันวันผู้สูงอายุ

ช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลมหา สงกรานต์ที่ผ่านไป นอกจากจะเป็นเทศกาลของการรวมญาติ วันครอบครัว การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และเทศกาลแห่งความบันเทิงของคนไทยทั้งประเทศแล้ว ยังมีวันผู้สูงอายุแห่งชาติรวมอยู่ด้วย คือวันที่ 13 เมษายน เป็นวันที่ช่วยเตือนทุกฝ่ายให้รู้ว่าขณะนี้ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ความเป็นสังคมผู้สูงอายุ เราเตรียมพร้อมหรือยัง?

สาเหตุที่ประเทศไทยกำลังจะเป็นสังคมผู้สูงอายุ เนื่องจากมีแนวโน้มจำนวนเด็กลดลง เพราะอัตราการเกิดลดลง ขณะเดียวกันประชากรก็มีอายุยืนยาวขึ้น สังคมไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ตั้งแต่ปี 2547 สัดส่วนของผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แต่สัดส่วนของผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน ซึ่งจะต้องเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุก็ลดลงเรื่อยๆเช่นเดียวกัน

ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าประเทศไทยมีประชากร 64.5 ล้านคน เป็นผู้สูงอายุ 9.4 ล้านคน หรือร้อยละ 14.5 ของประชากร มีคนแก่เพิ่มขึ้นปีละประมาณ 5 แสนคน คาดว่าภายในปี 2568 หรืออีก 10 ปีข้างหน้า ไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มตัว ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นถึง 14.4 ล้านคน เกิน 20% ของประชากรมีผู้สูงอายุ 1 คนต่อประชากร 5 คน

ปัญหาที่น่ากังวลก็คือคนไทยส่วนใหญ่ไม่มีหลักประกันรายได้ จึงเสี่ยงต่อการเป็นคนจนในยามชรา และส่วนหนึ่งอาจจะไม่มีที่พึ่งพิง ไม่มีลูกหลานดูแลเหมือน กับสังคมไทยในอดีตที่ส่วนใหญ่เป็นสังคมชนบทมีครอบครัวที่อยู่กันพร้อมหน้า ทั้งปู่ย่าตายาย พ่อแม่ และลูกหลาน แต่ในปัจจุบัน สังคมไทยกำลังกลายเป็นสังคมเมืองมากขึ้น จากพัฒนาการทางเศรษฐกิจ

คนไทยที่มีหลักประกันรายได้ที่มั่นคงเพียง 14.6 ล้านคน จากผู้ที่อยู่ในวัยทำงานทั้งหมดประมาณ 38.7 ล้านคน กลุ่มผู้มีหลักประกันรายได้ในยามชรา ได้แก่ข้าราชการ และลูกจ้างเอกชน ที่อยู่ในโครงการประกันสังคม แต่ประชากรกลุ่มใหญ่ที่สุด ประมาณ 62% เป็นแรงงานนอกระบบ มีอาชีพรับจ้างหรืออาชีพอิสระ มีรายได้น้อย และไม่มีประกันสังคม

ผู้ประกอบอาชีพอิสระมีรายได้สูง และมีเงินออมมาก ไม่มีปัญหาเพราะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในยามชรา สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และมีศักดิ์ศรี แต่ผู้ที่มีรายได้น้อยและไม่มีเงินออม คือปัญหาถ้าหากไม่มีลูกหลานดูแล แม้แต่แรงงานที่มีประกันสังคมก็อาจมีปัญหาได้รับบำนาญเดือนละไม่กี่พันบาท อาจจะไม่พอเพียง

ทั้งหมดนี้เป็นการรำพึงรำพันในวันผู้สูงอายุแห่งชาติเป็นห่วงว่ารัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือหรือยัง? สิ่งที่มองเห็นคือมีการประกาศวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ตั้งคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ และจัดทำแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ แต่ภาคปฏิบัติไม่ทราบว่าเริ่มเป็นรูปธรรมหรือยัง? จึงขอฝากสภาปฏิรูปแห่งชาติช่วยผลักดันให้กลายเป็นความจริงต่อไป.

16 เม.ย. 2558 10:00 16 เม.ย. 2558 10:00 ไทยรัฐ


advertisement