วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นบส.1 รุ่น 82 (ต่อ)

โดย ซี.12

นักบริหารระดับสูง : ผู้นําที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม ของสำนักงาน ก.พ. รุ่นที่ 82 ที่กำลังจะพาเหรดเข้าฝึกอบรมในช่วงนี้มีมาจากกระทรวงต่างๆอีกคือ

38.นายเทวัญ ธนมาลารัตน์ ผอ.กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 39.นายครรชิต สุขเสถียร หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 40.นายสิริวิชญ กลิ่นภักดี ผอ.สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน 41.นายมาโนช รุ่งราตรี ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนา กรมประมง 42.นายปรีชา โพธิ์ปาน ผอ.สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 43.นายจำรอง ดาวเรือง ผอ.เฉพาะด้าน กรมวิชาการเกษตร 44.นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ เกษตรจังหวัดกรม 45.นายสมมาตร ยิ่งยวด ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 5 46.นายยุทธนา นรภูมิ-พิภัชน์ ผอ.สำนักรับรองมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

47.นางนิ่มนวล ตีรณะธรรม ผอ.กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 48.น.ส.ฉันทนา หวังศิลปคุณ ขนส่งจังหวัดปทุมธานี 49.ว่าที่ ร.ต.อัธยา ลาภมาก ผอ.ท่าอากาศยานขอนแก่น 50.นายสุทธิชัย สนธิมุล ผอ.สำนักก่อสร้างทางที่ 2 กรมทางหลวง 51.นายอาคม ยุทธนา ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 52.นายฮาเล็ม เจะมาริกัน ผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 53.นายต่อศักดิ์ ประสมทรัพย์ ผอ.กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี 54.นายสันติพร นิ่มกิ่งรัตน์ ผอ.สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 55.นายศักดิ์ฉลาด ศรีวิชา ผอ.สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น

56.นายประสพชัย เพ่งผล ผอ.สำนักตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา 57.น.ส.กฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์ ผอ.สำนักบริหารกลาง สำนักงานสถิติแห่งชาติ 58.นายสถิตย์ กระต่ายอินทร์ สถิติจังหวัดเพชรบุรี 59.นายอุทัย ภูริพงศธร พลังงานจังหวัดนครราชสีมา 60.น.ส.จรัสพรรณ พุ่มพวง ผอ.ศูนย์สารสนเทศข้อมูลพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 61.นางพัจนา ปัญจมรัศม ผอ.กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 62.นายรัชวิชญ์ ปิยะปราโมทย์ นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สำนักยุโรป กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 63.นายวีระศักดิ์ ไม้วัฒนา ผอ.กองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา 64.นายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ ผอ.สถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

65.นายยรรยง วิไลพงษ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น 66.นายขจรศักดิ์ สถาวรจันทร์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี 67.นางเอื้อมพร วงศ์สวัสดิ์กุล ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมโยธาธิการและผังเมือง 68.นายโชคชัย แก้วป่อง ผอ.กองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน 69.นายณรงค์ชัย หอมศรีประเสริฐ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี 70.นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ เลขานุการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

71.นายธีรนิตย์ ลิมปรังษี ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด 72.นางมณีรัตน์ บุญฤทธิ์ ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี 73.นางศรีสุดา มารแพ้ ผอ.สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี 74.นายเจริญ นันทะระ ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี

ยังเหลืออีกไม่กี่กระทรวงและหน่วยงานอื่นๆที่จะนำเสนอในวันพรุ่งนี้.

“ซี.12”

15 เม.ย. 2558 10:42 15 เม.ย. 2558 10:45 ไทยรัฐ