วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
บูรณาการ...พืชตระกูลถั่ว

บูรณาการ...พืชตระกูลถั่ว

โดย ดอกสะแบง
16 เม.ย. 2558 05:01 น.
  • Share:

พืชตระกูลถั่ว.....ไม่ว่าจะเป็น เหลือง เขียว และ ลิสง มีความสำคัญต่อ ความมั่นคงด้านอาหาร ในบ้านเราไม่น้อย ซึ่งในบางประเด็นก็ ยังมีผลกระทบต่อความสมดุลทางเศรษฐกิจ...อีกด้วย

เนื่องจาก ปัจจุบันต้องนำเข้าจากต่างประเทศ อาทิ ถั่วเหลืองนำเข้าจากบราซิล และสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก ถั่วเขียว และ ถั่วลิสงส่วนใหญ่นำเข้าจากพม่า (...พม่าเป็นแหล่งผลิตพืชตระกูลถั่วแหล่งใหญ่ของภูมิภาคอาเซียน...)

ทั้งนี้เพราะ พื้นที่ปลูกพืชตระกูลถั่วของไทยมีแนวโน้มลดลงทุกปี คือ พื้นที่ปลูกถั่วเหลืองลดจาก 3 ล้านไร่ต่อปี เหลืออยู่ที่ 200,000 ไร่ ส่วนถั่วเขียวพื้นที่ปลูกเหลือราวๆ 800,000 ไร่ และถั่วลิสงประมาณ 170,000 ไร่ ด้วย เกษตรกรหันไปปลูกพืชอื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า อย่างเช่น มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด...ฯลฯ

(....หากมีการปลูกพืชตระกูลถั่วสลับกับการปลูกพืชหลัก อย่างเช่นข้าวจะทำให้ข้าวมีผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น เพราะพืชตระกูลถั่วช่วยปรับปรุงบำรุงดิน อันจะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มสูงขึ้น...)

แต่.....ในขณะเดียวกัน ปัญหาสำคัญสุด ของไทยเรา คือ ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดี...!!

คุณอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้พูดถึงแนวทางแก้ไขว่า...กรมฯได้ร่วมบูรณาการกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ และสหกรณ์การเกษตรที่มีศักยภาพ เร่งพัฒนาและสร้างเครือข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วพันธุ์ดี เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนเมล็ดพันธุ์และ เพิ่มปริมาณเมล็ดพันธุ์ดีให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร...

ขณะเดียวกันยังร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร และ กรมการข้าว ในการ ขยายพื้นที่เพาะปลูกพืชตระกูลถั่วภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น ทั้งยังช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วให้กับเกษตรกร

ที่สำคัญ...ยังเร่งและผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ (Seed Hub) ในระดับสากล กรมวิชาการเกษตรจึงได้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วส่งมอบให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ แยกเป็นเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 600 ตัน เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว 400 ตัน และเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง 300 ตัน

พร้อมกันนี้...ยังเร่งถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วที่ถูกต้องและเหมาะสมให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรเครือข่าย และให้บริการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์พร้อมออกใบรับรอง

หาก.....เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดี จะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 20-25% ผลผลิตก็อาจ พอเพียงต่อความต้องการได้....โดยไม่ต้องเพิ่มพื้นที่ปลูก...!!!

ดอกสะแบง

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้