วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
อย่าหลงติดแค่รูปแบบ

อย่าหลงติดแค่รูปแบบ

โดย สายล่อฟ้า
16 เม.ย. 2558 05:01 น.
  • Share:

ถ้าจะว่ากันให้ถึงที่สุดรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ กมธ. ยกร่างฯได้จัดทำร่างแรกเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะเสนอให้ สปช. ครม. คสช. ไปพิจารณาว่าเห็นชอบ ต้องการเสนอแนะอะไรบ้าง ต้องการให้มีการแก้ไขในมาตรการใดบ้าง

เสร็จจากขั้นตอนนี้ก็จะส่งคืนให้ สปช. นำไปพิจารณาว่าจะแก้ไขตามข้อเสนอหรือไม่ หรือจะยึดร่างเดิมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง

แต่สิ่งที่ไม่ค่อยมีการหยิบยกขึ้นมาพูดโดยเฉพาะในส่วนของ “เจตนารมณ์” รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นคืออะไร

คือการแก้ไขปัญหาการเมือง ความขัดแย้ง บริหารประเทศได้อย่างราบรื่น ไม่ทำให้เป็นเผด็จการรัฐสภาที่ทำให้การเมืองไทยเจ๊งมาแล้ว

ที่ค้านๆกันก็คือเน้นไปในแง่รูปแบบเท่านั้น

ไม่มองถึงปัญหาการเมืองที่ผ่านมาที่ยึดติดรูปแบบจนเกิดปัญหาความขัดแย้ง

“บวรศักดิ์ อุวรรณโณ” ประธาน กมธ. ยกร่างรัฐธรรมนูญระบุว่า รัฐธรรมนูญร่างแรกมีเนื้อหาทั้งหมด 315 มาตรา

เจตนารมณ์ของร่างรัฐธรรมนูญคือสร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่ ทำการเมืองให้ใสสะอาดและสมบูรณ์ เพื่อเกื้อหนุนให้เกิดสังคมที่เป็นธรรมและนำชาติสู่สันติสุข

จากเนื้อหาสาระที่พิจารณาจากร่างแรกนั้นจะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญได้กำหนดเอาไว้อย่างครอบคลุมทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตย โครงสร้างทางการเมืองและอำนาจทางการเมืองอันเป็นรูปแบบของระชาธิปไตย

แม้จะไม่ใช่ประชาธิปไตยเต็มใบ แต่ก็เป็นประชาธิปไตยค่อนใบ

ตรงนี้แหละที่ทำให้กระแสคัดค้านโดยเฉพาะบรรดานักการเมืองที่เห็นว่า รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะต้องเป็นประชาธิปไตยเต็มใบ หากเบี่ยงเบนไปจะไม่ยอมรับอย่างเด็ดขาด

พูดง่ายๆว่าติดกันอยู่แค่ตรงนี้แหละ แต่ไม่ได้มองถึงสาระอื่นๆที่เป็นองค์ประกอบและมีส่วนสัมพันธ์กับโครงสร้างการเมืองการบริหารประเทศ

เป็นการแยกส่วนคัดค้านที่ไม่ได้กล่าวถึงองค์รวม

ในส่วนของการบริหารประเทศหรือรัฐบาลนั้น กมธ.ยกร่างฯได้ให้ความสำคัญในลำดับต้นๆ เพราะนี่คือปัญหาสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการนำรูปแบบประชาธิปไตยเต็มใบมาใช้จนทำให้ได้รัฐบาลที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด

แต่ไม่ได้ให้ความสำคัญต่อการใช้อำนาจและการบริหารประเทศของเสียงข้างมากที่เข้ามาใช้อำนาจ

เพราะในส่วนนี้ถือว่าฝ่ายการเมืองมีความสำคัญสูงสุดที่จะต้องมีความรับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารราชการแผ่นดิน การใช้จ่ายงบประมาณ การดำเนินนโยบายต่างๆ รวมถึงการบริหารระบบราชการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ

ดังนั้นจึงต้องมีข้อกำหนดให้ชัดเจนทั้งการใช้อำนาจ บทลงโทษ เป็นเรื่องที่ฝ่ายการเมืองจะต้องแสดงความรับผิดชอบ จึงต้องมีการเขียนบทบัญญัติหรือกติกาให้ชัดเจน

รัฐธรรมนูญหลายฉบับที่ผ่านมาจะมุ่งเน้นไปที่การเข้าสู่อำนาจการเมือง ความเป็นประชาธิปไตย คุณสมบัติของนักการเมือง การเลือกตั้ง มีสภาเดียวหรือสองสภา เป็นต้น

แต่ละเลยในเรื่องความรับผิดชอบของรัฐบาลและการบริหาร

ที่น่าสังเกตก็คือการบริหารประเทศของนักการเมืองที่ผ่านมาแม้จะมีเรื่องฉาวโฉ่ทั้งการใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรม การทุจริตคอร์รัปชันแต่ไม่สามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้เลย

พอ คสช. เข้ามาควบคุมอำนาจการบริหารประเทศเท่านั้นแหละ...ร้อนตัวเป็นแถวโดยเฉพาะนักการเมืองและข้าราชการที่ประพฤติมิชอบ

ทำท่าจะต้อง “ติดคุก” เรียงคิวยาวแน่.

“สายล่อฟ้า”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้