วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กมธ.ปฏิรูป ยัน อปท.ต้องทำงานเป็นเอกภาพ สนองความต้องการประชาชน

รอง ปธ.กมธ.ปฏิรูปท้องถิ่น ยันการอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญ จะชี้ให้เห็นการส่งเสริมการกระจายอำนาจ ของ อปท.เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีเอกภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของ ปชช.

เมื่อวันที่ 14 เม.ย.58 นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ สปช. มหาสารคาม และรองประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) กล่าวว่า ในการอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญ ตนจะอภิปรายส่งเสริมการกระจายอำนาจ

โดยเฉพาะ 1. งบประมาณที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่กฎหมายกำหนดให้ที่ 35% แต่ปัจจุบันได้แค่ 28.8% ซ้ำรัฐยังซ่อนนโยบายแฝงของรัฐในงบนี้ เช่น เบี้ยยังชีพ เบี้ยผู้พิการ เงินตอบแทน อสม. โครงการนมโรงเรียน หากรัฐบาลแยกงบในโครงการนี้ออกให้ชัดเจนไม่รวมกับงบของ อปท. ส่วนท้องถิ่นก็สามารถใช้งบเพื่อการพัฒนาในแต่ละพื้นที่ได้มากขึ้น 2. ขอให้แก้ไขระเบียบที่กำหนดให้อปท.ทำงานลำบาก เช่น การใช้งบฯ ช่วยชาวบ้านกรณีไฟไหม้ที่ติดระเบียบของกระทรวง พม. 3. ขอให้สิทธิของข้าราชการ อปท.เท่าเทียมกับข้าราชการพลเรือนอื่น 4. เสนอให้มีการจัดตั้งสภาท้องถิ่นแห่งชาติหรือคณะกรรมการท้องถิ่นแห่งชาติจากเดิมที่ถูกควบคุมโดยคณะกรรมการกระจายอำนาจในสังกัดสำนักนายกฯ และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยรวม 2 หน่วยงานนี้ด้วยกัน เพื่อสามารถให้ อปท.ทำงานเป็นเอกภาพในการตอบสนองความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้.

รอง ปธ.กมธ.ปฏิรูปท้องถิ่น ยันการอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญ จะชี้ให้เห็นการส่งเสริมการกระจายอำนาจ ของ อปท.เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีเอกภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของ ปชช. 14 เม.ย. 2558 14:10 14 เม.ย. 2558 15:11 ไทยรัฐ