วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

งานคือเงิน 14/04/58

โดย หมึกเขียว

คนฉลาดสานฝันให้เป็นจริงด้วยการลงมือทำ

ผ่านไปเรียบร้อยทั้ง ปีใหม่แบบสากล ปีใหม่ของพี่น้องชาวจีน และล่าสุดปีใหม่ไทย ที่เพิ่งผ่านไปหมาดๆ หมึกเขียว ก็ขอให้ทุกคนที่ตั้งความหวังจะทำสิ่งดีๆ ในปีใหม่ เดินถึงฝั่งฝันถ้วนหน้าทุกคน

สำหรับคนที่ยังเล็งหา ตำแหน่งงานโดนใจ แวะเวียนมาได้เช่นเคยที่ งานคือเงิน

มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย รับ พนักงานเลี้ยงเด็ก 2 อัตรา เพศหญิง อายุ 18-35 ปี วุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ความสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร ต้องเคยผ่านการเลี้ยงเด็กมาแล้ว, พนักงานทำความสะอาด (ชั่วคราว) 1 อัตรา เพศหญิง อายุ 18-35 ปี วุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) สมัครที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ตึกวชิราลงกรณ์ ชั้นล่าง โทร.0-2256-4209 ถึง 15 เม.ย.นี้

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขยายเวลารับ เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (คนงาน) P9 จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายบริหาร (งานบริหารและธุรการ) อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)/มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ และวันหยุดทำการได้ สมัครที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังต์ สอบถาม โทร.0-2218-9773, 0-2218-9775 ถึง 16 เม.ย.นี้

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน รับ อาจารย์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก ทางด้าน ภาษาเกาหลี วรรณคดีเกาหลี วัฒนธรรมเกาหลี การสอนภาษาเกาหลีในฐานะภาษาที่สอง ภาษาศาสตร์ เกาหลีศึกษา การสอนภาษาเกาหลี กรณีสำเร็จการศึกษาทางด้านเกาหลีศึกษา ต้องศึกษาในหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนด้วยภาษาเกาหลี และทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวข้องกับภาษาเกาหลี หรือวัฒนธรรมเกาหลี หรือสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาเกาหลี มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต่ำ คือ TOEFL (Paper) 550 คะแนน, TOEFL (CBT) 213 คะแนน, TOEFL (IBT) 79-80 คะแนน, IELTS 6.5 คะแนน, CU-TEP 75 คะแนน, KU-EPT 65 คะแนน หรือ TOEIC 700 คะแนน สนใจติดต่อที่ สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โทร.0-2579-5566 (-8) ต่อ 4351 ถึง 16 เม.ย.นี้

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ปฏิบัติงานประจำโครงการวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาสื่อมวลชนศึกษา (ภาคภาษาอังกฤษ) โครงการ B.J.M. อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ เช่น MS Office เป็นต้น (หากมีความรู้ความสามารถและสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ) หากผ่านการคัดเลือกต้องมีผู้ค้ำประกันเป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐเทียบเท่าระดับ 3 ขึ้นไป ปฏิบัติงานที่คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.ศูนย์รังสิต หากเป็นเพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารหรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สมัครที่ สำนักงานเลขานุการคณะฯ ชั้น 3 คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต ปทุมธานี โทร.0-2696-6216 ถึง 17 เม.ย.นี้

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับ อาจารย์ 2 อัตรา ปฏิบัติงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทางด้านสาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ การแปลและการล่าม การสอนภาษาอังกฤษ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ สอบถามและสมัครที่ กองการเจ้าหน้าที่ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี (ตลิ่งชัน) มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร.0-2849-7544 หรืองานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โทร.0-3425-5790 หรือที่สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3259-4043 (-50) ต่อ 41008,41003,41006 ถึง 17 เม.ย.นี้

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ พนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทาง การบริหาร กฎหมาย การศึกษา ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วารสารศาสตร์ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา นิเทศศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สมัครที่ สำนักงานเลขานุการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.0-2696- 6004 หรือสมัครทางไปรษณีย์ โดยลงทะเบียน และจ่าหน้าซองส่ง สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ที่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 10120 หรือ Download แบบฟอร์มใบสมัครทาง website ของสถาบันภาษาที่ http://litu.tu.ac.th รับถึง 20 เม.ย.นี้

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดี 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา มีสุขภาพไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการระบบงานด้านการศึกษาหรือทั่วไป มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี-ดีมาก สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดี สมัครที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-2354-8543 (-49) ต่อ 1103 ถึง 20 เม.ย.นี้

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ อาจารย์ ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ด้าน สังคมศาสตร์ หรือ มนุษยศาสตร์ หรือ กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวข้อง สนใจสอบถามและสมัครที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.0-2696-5502 ถึง 20 เม.ย.นี้

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโทแผนก/ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ทางด้าน ศิลปศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง สนใจสอบถามและสมัครที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทร.0-7333-1301,08-6489-2967 ถึง 23 เม.ย.นี้

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับ ลูกจ้างประจำเงินรายได้ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ (กองกลาง) 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทาง สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (ต้องมีประสบการณ์ในงานประชาสัมพันธ์มาไม่น้อยกว่า 1 ปี) มีความรู้ทักษะในการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ เช่น ข่าว บทความ สารคดี วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารและประมวลข่าวสาร มีความสามารถในการเขียนบทและผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ มีความรู้และทักษะในการสื่อสารผ่าน Internet เช่น Social Network, website, e-mail สามารถใช้เครื่องมือสื่อโสตทัศนูปกรณ์โดยเฉพาะการถ่ายภาพ และตัดต่อวีดิทัศน์ มีความรู้ในงานสื่อสารมวลชนสัมพันธ์ สมัครที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี อาคารบริการ 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทร.0-2504-7133 ถึง 23 เม.ย.นี้

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับ อาจารย์ระจำภาควิชาภาษาศาสตร์ (สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ) วุฒิ ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ต้องมีประสบการณ์สอนในระดับอุดมศึกษา สนใจติดต่อที่ คณะมนุษยศาสตร์ มศว ประสานมิตร โทร.0-2649-5543 ถึง 23 เม.ย.นี้

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์ แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ รับ อาจารย์ 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทาง สารสนเทศศาสตร์ หรือศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสารสนเทศ (หากมีผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ), แขนงวิชาไทย-คดีศึกษา รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทาง มานุษยวิทยา ปรัชญาและศาสนาเปรียบเทียบ (หากมีผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ) หากผ่านขั้นตอนการสัมภาษณ์จะต้องเข้ารับการทดสอบการเขียนรายงานวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ ทุกตำแหน่งต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.2 จากระบบ 4 หรือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 หรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการสอนในระดับอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมแก่ตำแหน่งหน้าที่ มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (หากมีผลคะแนน TOEFL (Paper-based) ไม่ต่ำกว่า 550 หรือผลการสอบจากสถาบันภาษา หรือสถาบันการศึกษาที่เทียบเท่าจะพิจารณาเป็นพิเศษ) สอบถามและสมัครที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือส่งจดหมายพร้อมเอกสารการสมัครโดยลงทะเบียนถึง กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปาก-เกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.stou.ac.th ประกาศรับสมัครงานรับถึง 24 เม.ย.นี้

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ทาง รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ต้องมีวุฒิปริญญาโททางรัฐศาสตร์ สนใจติดต่อที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทร.0-7333-0810 รับถึง 30 เม.ย.นี้.

หมึกเขียว

13 เม.ย. 2558 10:12 13 เม.ย. 2558 10:12 ไทยรัฐ