วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เปิดโครงการโตยั่งยืน

เปิดโครงการโตยั่งยืน

  • Share:

MAI กำหนด 3 แนวทางส่งเสริมบริษัทหุ้น

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพบริษัทจดทะเบียนในตลาด mai โดยวางแนวทางหลัก 3 ด้าน คือ 1.พัฒนาการให้ข้อมูลผ่านงานนักลงทุนสัมพันธ์ 2.สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการกำกับดูแลกิจการ และ 3.ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ล่าสุดจัดโครงการนำร่อง Cor- porate Sustainability Advisory Program เพื่อพัฒนาบริษัทจดทะเบียนให้เติบโตได้อย่างมีคุณภาพ โดยมี 5 บริษัทในตลาด mai ได้รับเลือกเป็นต้นแบบด้านการพัฒนาเชิงคุณภาพ ได้แก่ บมจ.ช.ทวี ดอลลาเซียน (CHO) บมจ.จี แคปปิตอล (GCAP) บมจ.โปรเจค แพลนนิ่ง (PPS) บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ (QTC) และ บมจ.ทีวีไดเร็ค (TVD) ซึ่งจากการดำเนินโครงการ ทำให้เห็นว่าการสร้างความยั่งยืนที่เหมาะสมกับองค์กร คือ ต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่องค์กรมีอยู่แล้ว และที่สำคัญ คือ ต้องเริ่มต้นจากผู้นำที่ต้องเห็นความสำคัญ และสามารถสร้างการมีส่วนร่วมจากพนักงานทุกระดับ ซึ่งจะมีส่วนช่วยผลักดันให้การดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรประสบผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายประพันธ์ กล่าวต่อว่า การพัฒนาคุณภาพบริษัทจดทะเบียนไทย เป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของตลาดหลักทรัพย์และตลาด mai ที่ต้องการให้ตลาดทุนไทยเติบโตขึ้นได้อย่างยั่งยืน เห็นได้ว่าปัจจุบันการพิจารณาการลงทุนของผู้ลงทุนทั่วโลก ได้นำเรื่องการดำเนินธุรกิจที่สร้างผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ใน 3 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม (environment) สังคม (society) และบรรษัทภิบาล (governance) หรือ ESG มาเป็นประเด็นสำคัญในการตัดสินใจลงทุน ซึ่งเห็นได้จากการพัฒนาดัชนีที่คัดกรองหลักทรัพย์จากบริษัทจดทะเบียนที่ใส่ใจต่อผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น เช่น S&P Dow Jones Indices ที่ออกดัชนี DJSI และ MSCI ที่ออกดัชนี MSCI World ESG Index เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ลงทุน เป็นต้น.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้