วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อนาคตยางไทย

การเสวนา “ฝ่าวิกฤติยางพารา พัฒนาสู่ความยั่งยืน” ในงานวันยางพาราแห่งชาติ ประจำปี 2558 จบไปแล้ว พร้อมกับหลากหลายความเห็นคงเดิม...แต่ภาคปฏิบัติระดับนโยบาย ยังไม่เป็นรูปธรรม

นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) ประธานกรรมการอำนวยการจัดงานฯ สรุปผลการเสวนา...นักวิชาการ และ ภาคเอกชน ให้ความเห็นไม่ต่างกัน บ้านเราผลิตยางได้มาก แต่การใช้ในประเทศมีน้อยแค่ 14% ที่เหลือ 86% ส่งออก ทำให้ต่างชาติเป็นผู้กำหนดราคา

ประกอบกับผลผลิตยางของบ้านเราถูกส่งขายไปจีนเป็นหลัก เมื่อเศรษฐกิจจีนชะลอตัว การใช้ยางลดลง และปัจจุบันนี้ จีนได้ปลูกยางพารามากขึ้นในมณฑลยูนนาน รวมทั้งเข้าไปลงทุนปลูกในลาว และกัมพูชา

อนาคตยางพาราไทยจะพึ่งจีนตลาดเดียวไม่ได้อีกแล้ว การกำหนดยุทธศาสตร์เพื่ออนาคต นอกจากจะต้องเพิ่มการใช้ยางในประเทศแล้ว จะต้องมีการขยายตลาดไปยังประเทศใหม่ๆด้วย

ด้านเกษตรกร แสดงความเห็น การทำสวนยางพาราในอนาคตจะปลูกยางอย่างเดียวเหมือนเดิมไม่ได้แล้ว จะต้องปลูกพืชผสมผสานในสวนยาง ดังนั้นการกำหนดยุทธศาสตร์ รัฐบาลจะต้องกำหนดมาตรการส่งเสริมการทำ สวนยางพาราแบบผสมผสาน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว

รอง ผอ.สกย.บอกอีกว่า จากนี้ไป สกย.จะรวบรวมความคิดเห็นมาสรุปส่งให้รัฐบาล เพื่อจัดทำแผนพัฒนายางพาราไทยทั้งระบบต่อไป แต่สิ่งไหนที่สามารถทำได้เลย สกย.จะดำเนินการทันที เช่น แก้ไขระเบียบเรื่องการให้ทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จากที่กำหนดให้ปลูกยางไร่ละ 70-80 ต้น ลดเหลือไร่ละ 40 ต้น แต่ยังได้รับทุนสงเคราะห์เท่าเดิม ไร่ละ 16,000 บาท เพื่อเกษตรกรจะได้มีพื้นที่เพียงพอต่อการทำสวนยางผสมผสาน

พร้อมทั้งแก้ระเบียบการให้สินเชื่อช่วยเหลือชาวสวนยางที่ต้องการประกอบอาชีพเสริม จากเดิมให้เฉพาะเกษตรกรที่มีสวนยางมีอายุไม่เกิน 6 ปีครึ่ง ขณะนี้ได้แก้ระเบียบสามารถให้สินเชื่อสวนยางพาราอายุเกินกว่า 6 ปีครึ่งได้แล้ว รายละไม่เกิน 50,000 บาท แต่ถ้ารวมกลุ่มทำอาชีพเสริมจะให้กลุ่มละไม่เกิน 500,000 บาท คิดดอกเบี้ยเท่าเดิม ร้อยละ 2 ต่อปี

ส่วนโครงการมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง จะรวบรวมความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเกษตรกร ต้องการโครงการนี้ต่อไปหรือไม่ เพื่อนำเสนอรัฐบาลก่อนจะกำหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจนต่อไป.

ชมชื่น ชูช่อ

12 เม.ย. 2558 09:38 12 เม.ย. 2558 09:38 ไทยรัฐ