วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โดย ซี.12
13 เม.ย. 2558 05:01 น.
เจ้าฟ้านักพัฒนา

เจ้าฟ้านักพัฒนา

โดย ซี.12
13 เม.ย. 2558 05:01 น.
  • Share:

ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดทำหนังสือ สมเด็จพระเทพฯ เจ้าฟ้านักพัฒนา ขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ

หนังสือเล่มนี้นำเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆของพระองค์

ในฐานะที่ขีดเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับราชการและข้าราชการจึงพยายามค้นหาสาระที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และน่าปีติยินดีที่ได้พบสิ่งที่บันทึกไว้ในประเด็นการเผยแพร่องค์ความรู้ โดยทรงเป็นอาจารย์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และอาจารย์พิเศษ ณ สถาบันการศึกษาต่างๆ มีรายละเอียดว่า

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเข้า รับราชการ เป็นอาจารย์ในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เมื่อปี 2523 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลาถึง 35 ปี และทรงรับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ ณ สถาบันการศึกษาต่างๆ อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นต้น

โดยที่มาของความสนพระราชหฤทัยที่ทรงเลือกอาชีพเป็น “ครู” สอนวิชาประวัติศาสตร์ ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง “10 ปี ในรั้วแดงกำแพงเหลือง” พิมพ์ครั้งแรกใน “เสนาศึกษา” เมื่อเดือนสิงหาคม 2533 ความบางตอน ดังนี้

“...ข้าพเจ้าได้อาศัยรั้วแดงกำแพงเหลืองมาได้ถึง 10 ปีแล้ว เริ่มต้นข้าพเจ้าได้รับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยศิลปากร และกำลังเขียนวิทยานิพนธ์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็ได้บรรยายวิชาอารยธรรมในโครงการการศึกษาทั่วไปของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่ชั่วระยะหนึ่ง แต่หยุดไปเพราะจะต้องพยายามเร่งทำวิทยานิพนธ์ให้เสร็จเกรงว่าจะไม่ทันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้...

ต่อมา พลตรียุทธศักดิ์ คล่องตรวจโรค ซึ่งเป็นราชองครักษ์ และเป็นคนที่คุ้นเคยกับข้าพเจ้า เข้าดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ก็มาชวนให้ข้าพเจ้าเข้าทำงานที่โรงเรียน จปร. เป็นอาจารย์สอนประวัติศาสตร์ ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นงานที่ข้าพเจ้าคงพอจะทำได้ ในขณะนั้นข้าพเจ้าเพิ่งจะสำเร็จการศึกษา มีความกระตือรือร้นที่จะทำอะไรที่สร้างสรรค์ทำตัวให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและสังคม ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ยิ่งไปกว่านั้น ข้าพเจ้ามีใจรักที่จะเป็นครู จึงตกลงใจรับราชการที่นี่...

ในส่วนตัวของข้าพเจ้านั้น เป็นความภาคภูมิใจที่ได้เริ่มทำงานนี้ นอกจากข้าพเจ้าจะเรียนวิชาประวัติศาสตร์ อันเป็นวิชาการที่ข้าพเจ้าได้อาศัยเป็น “วิชาชีพ” อยู่ในปัจจุบัน (คือได้เอาความรู้มาทำงานสอน) ยังได้เรียนวิชาการศึกษามาด้วย (นี่ก็เป็นวิชาชีพเหมือนกัน) การมองบทบาทของตนเองในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จึงเป็นไปในรูปของกระบวนการทางการศึกษา...”

การที่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินทรงรับราชการเป็นวิชาชีพมายาวนาน เช่นนี้นับเป็นเกียรติยศและศักดิ์ศรีอันสูงสุดสำหรับข้าราชการทุกหมู่เหล่าไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจหรือพลเรือน.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้