วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โดย ซี.12
11 เม.ย. 2558 05:01 น.
จัดระเบียบการรังวัดที่ดิน

จัดระเบียบการรังวัดที่ดิน

โดย ซี.12
11 เม.ย. 2558 05:01 น.
  • Share:

ภารกิจหลักของกรมที่ดินคือการคุ้มครองสิทธิในที่ดินให้กับประชาชนด้วยการให้บริการด้านการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม การเอกสารสิทธิในที่ดิน และการรังวัด

มีรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการดังกล่าวจากทีมงานกรมที่ดินในยุคที่มี นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล เป็นอธิบดี แจ้งว่า

ปัจจุบันกรมที่ดินต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ด้านการขาดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงานมีจำนวนไม่สมดุลเหมาะสมกับจำนวนคำขอรังวัดที่ดินทั่วประเทศที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก

ภายใต้การขาดแคลนทรัพยากรในด้านต่างๆนั้น กรมที่ดินต้องดำเนินโครงการเร่งรัดสำรวจออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ ควบคู่กันไปกับการบริการด้านการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และงานรังวัดที่ดินในสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ จึงบูรณาการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ และพบว่าในช่วงระยะเวลาระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2548-2557 มีช่างรังวัดที่เกษียณ/เกษียณอายุราชการก่อนกำหนดรวม 571 คน

ทำให้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กรมที่ดินมีช่างรังวัดที่ออกทำการรังวัดทั้งหมดจำนวน 2,222 คน สามารถทำการรังวัดที่ดินได้จำนวน 319,968 เรื่องต่อปี แต่มีคำขอรังวัดที่ดินเกิดขึ้นถึง 545,477 เรื่อง มากกว่ากำลังความสามารถของช่างรังวัดถึง 225,509 เรื่อง เป็นเหตุให้ระยะเวลานัดรังวัดของสำนักงานที่ดินทั่วประเทศสูงขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2548 คือ 34 วัน เป็น 111 วัน หากจะลดระยะเวลานัดรังวัดลงให้กำหนดนัดรังวัดได้ภายในระยะเวลา 60 วัน กรมที่ดินต้องได้รับการสนับสนุนในด้านอัตรากำลังช่างรังวัดพร้อมเครื่องมือรังวัดในอัตราส่วนช่างรังวัด 1 คน ต่อเครื่องมือรังวัด 1 ชุด เพื่อให้การดำเนินการด้านการรังวัดที่ดินสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล อธิบดีกรมที่ดิน แจ้งว่า เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาวิกฤติการขาดแคลนอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการประชาชน กรมที่ดินจึงได้กำหนดมาตรการในการดำเนินการเป็น 2 ระยะ คือ ระยะสั้นและระยะยาว โดยในการแก้ไขปัญหาในระยะสั้น หรือเฉพาะหน้า กรมที่ดินได้กำหนดแนวทางไว้ ดังนี้

1.ทำการวิเคราะห์ข้อมูลการรังวัดของสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ เพื่อนำมาพิจารณาเกลี่ยอัตรากำลังช่างรังวัดในสำนักงานที่ดินทุก 3 เดือน โดยเกลี่ยช่างรังวัดจากสำนักงานที่ดินที่มีระยะเวลารังวัดสั้นไปช่วยงานในสำนัก งานที่ดินที่มีระยะเวลารังวัดยาว

2.ส่งช่างรังวัดจากส่วนกลาง หรือจังหวัดที่มีงานรังวัดน้อยไปช่วยราชการสำนักงานที่ดินที่มีงานรังวัดมาก และระยะเวลานัดรังวัดนาน

3.กรมที่ดินได้อนุมัติให้จัดทำโครงการส่งช่างรังวัดเฉพาะกิจ เพื่อออกไปช่วยสำนักงานที่ดินที่มีระยะเวลานัดรังวัดนาน

4.ปรับปรุงแก้ไขระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับงานรังวัดที่ดินให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

สำหรับมาตรการในระยะยาว ด้วยข้อจำกัดตามมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ (พ.ศ.2557-2561) กรมที่ดินจะเน้นไปที่การนำเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการรังวัดให้พร้อมรับเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ดังนั้น กรมที่ดินจึงขอรับการสนับสนุนด้านอัตรากำลังเพิ่มขึ้นทั้งหมด 2,981 อัตรา เพื่อให้การบริการในสำนักงานที่ดินทันต่อความต้องการของประชาชน

นี่เป็นประเด็นที่กรมที่ดินจะต้องขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้