วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศาลปกครอง เตรียมจัดตั้งแผนกคดีวินัยการคลังฯ รับร่าง รธน.ใหม่

ศาลปกครอง เตรียมจัดตั้งแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณ รับร่าง รธน.ใหม่ ยัน ตระหนักในความสำคัญ เนื่องจาก เป็นการควบคุมการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติได้

เมื่อวันที่ 8 เม.ย. นายไพโรจน์ มินเด็น โฆษกศาลปกครอง เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ได้มีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับความคืบหน้าในการยกร่างรัฐธรรมนูญ ว่า ได้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญในมาตรา (3/1/4) 3 โดยบัญญัติให้มีแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองกลาง และศาลปกครองสูงสุด นั้น

ศาลปกครองได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ หากมีการจัดตั้งแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองขึ้นจะทำให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน เพราะศาลปกครอง ซึ่งเป็นองค์กรตุลาการจะทำหน้าที่ตรวจสอบการกระทำทางปกครอง เกี่ยวกับเงินแผ่นดิน การจัดทำงบประมาณว่า เป็นไปตามวินัยการคลังและการงบประมาณของประเทศ หรือไม่ เนื่องจากการทำหน้าที่ของศาลปกครองในเรื่องดังกล่าวถือเป็นการควบคุมการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติได้

ดังนั้น ศาลปกครองจึงได้มีคำสั่งประธานศาลปกครองสูงสุด ที่ 41/2558 ลงวันที่ 8 เม.ย. แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาเตรียมการจัดตั้งแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครอง เพื่อกำหนดทิศทางนโยบาย แผนงาน และโครงการที่จำเป็นสำหรับการรองรับการจัดตั้งแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณใน ศาลปกครอง ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบ วิธีการ รวมทั้งลักษณะพิเศษเฉพาะของ คดีปกครองที่เกี่ยวกับวินัยการคลังและการงบประมาณ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองต่อไป ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีและการบังคับคดีของศาลที่เหมาะสม

โฆษกศาลปกครอง กล่าวอีกว่า สำหรับแนวทางการดำเนินคดีของแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณนั้น ศาลปกครองเห็นว่า คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการคลังและการงบประมาณมีผลต่อการบริหารราชการของรัฐบาลหรือฝ่ายปกครอง เพราะหากมีการพิจารณาคดีล่าช้า จะทำให้มีผลกระทบต่อการบริหารราชการของรัฐบาล หรือ ฝ่ายปกครองได้ ดังนั้น จึงได้กำหนดวิธีพิจารณาเกี่ยวกับคดีวินัยการคลังและการงบประมาณเป็นพิเศษ โดยลดขั้นตอนการแสวงหาข้อเท็จจริงให้สั้นลงกว่าวิธีพิจารณาคดีปกครองทั่วไป และเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีข้อเท็จจริงเพียงพอ

ศาลปกครอง เตรียมจัดตั้งแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณ รับร่าง รธน.ใหม่ ยัน ตระหนักในความสำคัญ เนื่องจาก เป็นการควบคุมการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติได้ ... 9 เม.ย. 2558 02:02 9 เม.ย. 2558 03:05 ไทยรัฐ