วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ก.ล.ต.ให้สินบนแจ้งจับแก๊งปั่นหุ้น

นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสินบนให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลการกระทำผิดและผู้นำจับ และการจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้จับ กรณีที่มีการลงโทษปรับ

ผู้กระทำความผิดฐานซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (อินไซเดอร์เทรดดิ้ง) และฐานสร้างราคาหลักทรัพย์หรือปั่นหุ้นตามมาตรา 241 และมาตรา 243 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ไม่เกิน 30% ของจำนวนเงินค่าปรับที่ผู้กระทำผิดชำระต่อศาลหรือชำระตามคำสั่งคณะกรรมการเปรียบเทียบ ทั้งนี้เกณฑ์ดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ 16 เม.ย.นี้

“การจ่ายเงินสินบนให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลการกระทำผิดและผู้นำจับ และการจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้จับจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย และกระตุ้นให้ผู้ลงทุนช่วยกันดูแลและสนับสนุนการดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้ที่กระทำเอาเปรียบผู้อื่นในตลาดทุน”

สำหรับสาระสำคัญของหลักเกณฑ์ อาทิ วิธีการแจ้งข้อมูลและการขอรับเงินสินบนหรือเงินรางวัล หลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้มีสิทธิขอรับเงินสินบน ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินการเพื่อให้มีการสั่งจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล สัดส่วนของเงินสินบนและเงินรางวัล และหลักเกณฑ์ในการรับเงินสินบนและเงินรางวัล โดยให้แจ้งข้อมูลการกระทำผิดและข้อมูลนำจับและความประสงค์ขอรับเงินสินบนต่อ ก.ล.ต.หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษ และแจ้งความประสงค์ขอรับเงินรางวัลที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ อย่างไรก็ตาม ก.ล.ต. คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้แจ้งข้อมูลการกระทำผิดและผู้นำจับ จึงมีข้อกำหนดการปกปิดตัวตนของผู้แจ้งข้อมูลการกระทำผิดและผู้นำจับที่ไม่ต้องการเปิดเผยตัว แต่หากแจ้งข้อมูลเท็จต่อ ก.ล.ต.หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษ ถือเป็นความผิดและมีโทษทางอาญา.

นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสินบนให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลการกระทำผิดและผู้นำจับ 9 เม.ย. 2558 01:50 9 เม.ย. 2558 01:50 ไทยรัฐ


advertisement