วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โดย ซี.12
9 เม.ย. 2558 05:01 น.
สายอาวุโสเข้า นอ.

สายอาวุโสเข้า นอ.

โดย ซี.12
9 เม.ย. 2558 05:01 น.
  • Share:

การคัดเลือกข้าราชการสังกัดกรมการปกครองเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรนายอำเภอนั้นนอกจากการสอบรุ่นละ 60 คนดังที่นำเสนอไปแล้วนั้น

ยังมีการคัดเลือกโดยพิจารณาจากผู้มีอาวุโสและประสบการณ์ในการทำงานอีกรุ่นละ 30 คน และปีนี้ยังมีการพิจารณาให้เข้ามาเป็นพิเศษจาก กลุ่มผู้ได้รับอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือกลุ่มเสี่ยงภัยและทุพพลภาพอีกรุ่นละ 3 คน โดยสายอาวุโสที่ได้เข้ามาใน นอ.รุ่น 73 จำนวน 30 คน ประกอบด้วย

1.นายสุจินต์ งามฉวีพันธุ์ กาฬสินธุ์ 2.นายสมเกียรติ อาจสังข์ น่าน 3.นายชูศักดิ์ จตุพิธพรจันทร์ กาญจนบุรี 4.นายพีระศักดิ์ ธีรบดี เชียงใหม่ 5.ว่าที่ ร.ต.เอกวัฒนา คงคาน้อย มุกดาหาร 6.นายปรีดา บุญประคอง ฉะเชิงเทรา 7.นายเสรี กลั่นเทศ สำนักการสอบสวนและนิติการ 8.นายสาโรช ภัทรชานนท์ สุโขทัย 9.ว่าที่ ร.ต.สมนึก ภู่ห้อย อุตรดิตถ์ 10.นายสมัคร สีหมอก อ่างทอง 11.นายวันชัย เกตุแก้ว อุตรดิตถ์ 12.นายชิน ศิริวรรณดี สำนักกิจการความมั่นคงภายใน 13.นายณรงค์ หนูเนียม ตรัง 14.นายบรรลือศักดิ์ งามงอน เพชรบูรณ์

15.นายวัชรินทร์ รื่นถวิล พระนครศรีอยุธยา 16.นายจิระชาติ ซื่อตระกูล เชียงใหม่ 17.นางเอมอร วิเชียรชิต สำนักการสอบสวนและนิติการ 18.นายนาวิน สังฆมาตร พิจิตร 19.นายเครือณรงค์ พงษ์รื่น สุพรรณบุรี 20.นายชัย อันถาวร พระนครศรีอยุธยา 21.นางพงษ์อุมา โพธิ์กะต้น สระบุรี 22.นายสุโสฬส พึ่งบุญ วิทยาลัยการปกครอง 23.นายชัยพล โรจนวิสิฐ น่าน 24.นายยุทธนา แรกขึ้น อ่างทอง 25.นายสมศักดิ์ เอี่ยมพานิชกุล ปราจีนบุรี 26.นายคณินทร์ เปรมศรี ชลบุรี 27.นายสมชาย วุฒิชัยกุล สำนักบริหารการปกครองท้องที่ 28.นายบรรลือ เรืองสงค์ ปัตตานี 29.นายธีระพงษ์ คุ่มเคี่ยม สตูล 30.นายพรหมเทพ ไชยมณี ปัตตานี

ส่วน กลุ่มผู้ได้รับอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ 3 ราย ซึ่งทั้งหมดอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ 31.นายนูรดี อับดุลราฮิม สตูล 32.นายแวสะมะแอ เจ๊ะหะ นราธิวาส 33.นายหร่ออับ มุเส็มสะเดา สงขลา

สำหรับสายอาวุโสที่ได้เข้ามาใน นอ.รุ่น 74 จำนวน 30 คน ประกอบด้วย

1.นายสมยศ สุจริตธนารักษ์ นครศรีธรรมราช 2.นางอัญชลี อุทัย เชียงใหม่ 3.นายประสิทธิ์ ฤทธิ์มหา หนองคาย 4.นายสมศักดิ์ แสนอินทร์ อุดรธานี 5.นายวิระชัย ชุมแก้ว สุราษฎร์ธานี 6.นางรัตนา มนัสเมธี สำนักบริหารการปกครอง ท้องที่ 7.นายอภิศักดิ์ แก้วสุขศรี สุราษฎร์ธานี 8.นางยุพิน ภัทรกุลพงศ์ ยโสธร 9.นายประคอง ก๊วยเจริญ ฉะเชิงเทรา 10.นายพันธ์ชาย กาญจนมา สระบุรี 11.นายสุวัฒน์ ศิริรัตตานนท์ สุโขทัย 12.ว่าที่ ร.ต.เรวัต เครือบุดดี-มหาโชค สุรินทร์ 13.นายอำนวย เจียรวิวัฒน์วงศ์ สงขลา 14.นายอนุสรณ์ มณีเลิศ สุโขทัย 15.นายวินัย ดินแดน กระบี่

16.นายฉัตรกุล ราชพรหมมา เลย 17.นายชัชวาล ก้านจักร ขอนแก่น 18.นายประสิทธิ์ เรืองงาม เลย 19.นายสุนีย์ อยู่สุข กาญจนบุรี 20.นายประยูร จันทร์สุข พิษณุโลก 21.นางณิรดา พรมสุวรรณ อุตรดิตถ์ 22.นายจิรัฏฐไชย จี่พิมาย นครราชสีมา 23.นายอรุณ กอเซิ่ม เลย 24.นายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง อุตรดิตถ์ 25.นายพงศ์ศักดิ์ กีรติกรพิสุทธิ์ นครศรีธรรมราช 26.นายสุโชติ กาญจนกุล สกลนคร 27.นางสาวสร้อยสุรีย์รัตน์ พลพรพิสิฐ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 28.พ.จ.อ.ราชันย์ โฆสิทธิรัตน์ ปัตตานี 29.นายสมศักดิ์ ทิพย์มณี ปัตตานี 30.ว่าที่ ร.ต.ศรายุทธ เจียรมาศ ปัตตานี

กลุ่มผู้ได้รับอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ 3 ราย นั้นก็เป็นผลพวงครั้งปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพียงแต่ได้ย้ายออกมาก่อนหน้านี้คือ 31.นายพัสกร ธนแสนไทย อุดรธานี 32.นายอมร ชุ่มช่วย สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน 33.นายวินิจ เทพนิต สงขลา

เมื่อทุกคนไปรายงานตัวเข้าหลักสูตรแล้วทุกคนคือนักเรียนนายอำเภอเหมือนกันหมด.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้