วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผลสอบเข้า นอ.74

โดย ซี.12

อีกรุ่นสำหรับข้าราชการกรมการปกครองผู้เข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตรนายอำเภอรุ่นที่ 74 จำนวน 60 ราย ที่ได้เข้ามาจากการสอบปรากฏผลแล้วดังนี้

1.นายศิวัช ระวังกุล ภูเก็ต 2.นางสาววันเพ็ญ หาญเสมอ สุรินทร์ 3.นายกรกฎ บุญญามิ่ง ร้อยเอ็ด 4.นายสมยศ เกษสุวรรณ พระนครศรีอยุธยา 5.นายนภเดช เกลียวศิริกุล นนทบุรี 6.นายปิยะชาย ศรีบุรินทร์ เลย 7.นายปรัตถกร บุสาวรรณกร ขอนแก่น 8.นายศิลปชัย ประเสริฐศรี อุบลราชธานี 9.นายพลกฤษ เรืองสุกใส อุดรธานี 10.ว่าที่ ร.ต.ศราวุธ กรจิระเจริญ กองการเจ้าหน้าที่

11.นายกฤษฎิ์ โสมปัดทุม สกลนคร 12.นายกันตภณ สุขสงค์ นครนายก 13.นายนพดล ศิริ นครพนม 14.นายอิทธิพล สุยะลา นครราชสีมา 15.นายอมร พรมสอน สำนักการสอบสวนและนิติการ 16.นางสาว
อ้อยใจ คำบุญเรือง ชัยภูมิ 17.นายคเณศ คำนนท์ แพร่ 18.นายชูชาติ พิพัฒน์ศรัทธา สำนักการสอบสวนและนิติกร 19.นางอ้อมอารีย์ ยิวาศรี กาฬสินธุ์ 20.นายขจิตเวช แก้วน้อย สมุทรปราการ

21.นายสมพงษ์ ทองหนูนุ้ย เพชรบูรณ์ 22.นายสุกิจ มีพริ้ง สุราษฎร์ธานี 23.นายนิกร ทองจิตร ยโสธร 24.นางสาววิไลลักษณ์ เรืองผล สงขลา 25.นายวรุตม์ วิศิษฏ์ศิลป์ วิทยาลัยการปกครอง 26. นายศราวุธ ทรงโฉม นครพนม 27.นายทินพล เฉลิมวสุธา สิงห์บุรี 28.นายนวพล นวกุลพันธ์ นครสวรรค์ 29.พ.จ.ต.ชินนาอาชว์ รสิอัครศักดิ์ นนทบุรี 30.นายจรัญ ยะม่อนแก้ว เชียงราย

31.นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด พิจิตร 32.นายประพันธ์ สว่างศรี สกลนคร 33.นายสันทัศน์ รันดาเว กองการเจ้าหน้าที่ 34.นายชยพล อินทรสุภา ประจวบคีรีขันธ์ 35.นายวรรธน์ ฉายอภิรักษ์ นครสวรรค์ 36.นาย พิรุณโรจน์ นาคดนตรี สมุทรสาคร 37.นายชาญ จูดคง พัทลุง 38.นายวรจักร สถาพรภิญโญ ชลบุรี 39.นายมาหะมะยากี หะยีมะ นราธิวาส 40.นายพีรพัฒน์ เงินเจริญ พังงา

41.นายกฤชณัทท พลรัตน์ สำนักบริหารการทะเบียน 42.นาย อัครพล จิตต์สุภาพ ชุมพร 43.นายสมศักดิ์ จุฑาวงศ์กุล สำนักบริหารการทะเบียน 44.นายณฐกร ภัทรวนนท์ ลำพูน 45.นายนิติพัฒน์
ขอดทอง นครราชสีมา 46.นายอรรจณัชช์ พัวพันธ์ สำนักการสอบสวนและนิติการ 47.นายภัทรพล ผัดดวงธรรม ลำพูน 48.นายบุญญาฤทธิ์ เยี่ยมยอด กาฬสินธุ์ 49.นายธนากร ชูจิตต์ ตรัง 50.นายสุวัฒน์ เบ้า-
จังหาร ร้อยเอ็ด

51.นายนพรัตน์ รักษ์ไพรสาณฑ์ พะเยา 52.จ.อ.ปิตานนท์ ปัญญา มหาสารคาม 53.นายธงชัย บุตรวงษ์ เชียงใหม่ 54.นายสมภพ มุกดาสนิท นครราชสีมา 55.นายอารุช เอมโอฐ ราชบุรี 56.นายมานิต บริพันธ์ สงขลา 57.นายนิติปกรณ์ แสงสุวรรณ เชียงใหม่ 58.นาย
ชัชชัย ลิ้มภักดี จันทบุรี 59.นายบุญเลิศ เนตร์ขำ วิทยาลัยการปกครอง 60.นายอดุลย์ ถาวรกุล ราชบุรี

ทั้งหมดนี้จะเข้าศึกษาอบรมในรุ่นที่ 74 ซึ่งคงจะจัดขึ้นพร้อมๆกับรุ่น 73 โดยจะเริ่มอบรมในวันที่ 4 พฤษภาคม-8 ตุลาคม 2558

นอกจากนั้นยังมีผู้เข้ามาในสายอาวุโสที่มีประสบการณ์อีกรุ่นละ 30 คน และสายผู้ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่อีกรุ่นละ 3 คน ซึ่งจะได้นำเสนอต่อไป.

“ซี.12”

7 เม.ย. 2558 10:06 7 เม.ย. 2558 10:06 ไทยรัฐ


advertisement