ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  กู้วิกฤติสหกรณ์ กันไว้ก่อนล้อมคอก

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์7 เม.ย. 2558 05:01 น.
  SHARE

  ยังคงไม่คลายปมร้อน...หลังศาล ล้มละลายกลาง ได้อนุมัติการเข้าฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด

  สหกรณ์ฯคลองจั่นมีหนี้สินมากกว่าสินทรัพย์อยู่ถึง 19,534 ล้านบาท ...จากหนี้สินประมาณ 21,934 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ติดลบอย่างมหาศาลนี้ทำให้ความเป็นเจ้าของของสมาชิกหายไป เหลือเพียงแต่สถานะ “ลูกหนี้”...หาก “กู้เงิน” และ “เจ้าหนี้”...หากเป็น “ผู้ฝากเงิน”

  “สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน”...เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ลักษณะหนึ่งที่สมาชิกมักเป็นกลุ่มคนที่มีกิจกรรมร่วมกันหรือมีที่พักอาศัยในเขตหรือย่านเดียวกัน เช่น ยูเนี่ยนคลองจั่นที่มีสมาชิกอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ต่างจากสหกรณ์ออมทรัพย์อีกลักษณะหนึ่งที่มีสมาชิกเป็นกลุ่มคนที่มาจากอาชีพเดียวกันหรือที่ทำงานเดียวกัน เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย

  ในแง่การดำเนินงาน “สหกรณ์”...ทั้งสองลักษณะนี้ไม่แตกต่างกันเท่าใดนัก ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) บอกว่า แรงจูงใจสำคัญในการเป็นสมาชิกก็คืออัตราเงินปันผลที่จูงใจ ...อัตราดอกเบี้ย เงินฝาก...เงินกู้ ที่ดีกว่าตลาด และกระบวนการกู้เงินที่ง่ายกว่าธนาคารพาณิชย์

  หลักประกันสำคัญที่ใช้ในการขอกู้ (สามัญ) คือ การค้ำประกันโดยสมาชิกรายอื่น ขณะที่วงเงินในการกู้นั้นจะผูกอยู่กับมูลค่าหุ้นของสมาชิก หากฝากเงินและกู้ ก็จะเป็นทั้งลูกหนี้ เจ้าหนี้และเจ้าของ

  ความน่าเชื่อถือในภาพลักษณ์ “สหกรณ์” ที่ลดน้อยถอยลงตามกระแสข่าว เลี่ยงไม่ได้ที่จะกระทบต่อความเชื่อมั่นของสมาชิกสหกรณ์ทั้งหน้าเก่า หน้าใหม่ ซึ่งอาจจะสวนทางกับความจริงในภาพรวม

  โอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ บอกว่า สหกรณ์...ในประเทศไทย มี 7 ประเภท สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์บริการ ทั้งหมดนี้ มีจำนวนสหกรณ์ประมาณ 8,200 แห่ง...มีสมาชิก 11.2 ล้านคน

  ทุนดำเนินงานมีอยู่ประมาณ 2.25 ล้านล้านบาท ตอนนี้...มีเงินฝากในระบบของสหกรณ์ 770,000 ล้านบาท...น่าสนใจว่า จำนวนสหกรณ์ จำนวนเงินหมุนเวียนในระบบสหกรณ์ทั้งประเทศ มีจำนวนมากมายพอสมควร เมื่อเทียบกับความเสียหายจากกรณีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด

  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นมีปัญหา 1 สหกรณ์...แล้วก็มีสหกรณ์อีก 76 สหกรณ์ที่ไปทำธุรกรรมกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ไปฝากเงินตามที่เป็นข่าว เป็นเงิน 7,700 ล้านบาท

  คำถามมีว่า...เงินที่เอาไปฝากนี้ไปกระทบการดำเนินการสหกรณ์เหล่านั้นไหม? ข้อมูลที่พบสหกรณ์ 76 แห่ง มีสมาชิกฝากเงินไว้ 80,200 ล้านบาท หมายความว่า...เงินที่เอาไปฝากกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์...ในภาพรวมทั้งหมดจึงยังมีสภาพคล่องที่จะดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ต่อไปได้

  สหกรณ์ 76 แห่งมีสมาชิก 3 แสนคน...ขณะที่ในภาพรวมมีสมาชิกอีกเกือบ 11 ล้านคน ก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไร ไม่ได้อยู่กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จึงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสหกรณ์ทั้งระบบให้ล่มสลาย...ถ้าจะกระทบก็เป็นเรื่องของความรู้สึก

  “ปัญหาต่อจากนี้...คือการสร้างความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยกระทรวงเกษตรฯ ท่านรัฐมนตรีฯ พยายามหามาตรการดูแลระบบสหกรณ์ไทยไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นมาอีก”

  โอภาส บอกว่า มาตรการที่จะต้องดำเนินการเบื้องต้นคือเร่งแก้ปัญหา ทั้งสหกรณ์ที่เกิดปัญหาแล้วและที่กำลังจะเกิดปัญหา ถัดมาเป็นมาตรการเฝ้าระวัง ติดตามสหกรณ์ที่มีการดำเนินธุรกิจไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์สหกรณ์ หรือมีสัญญาณบอกเหตุว่าอาจจะเกิดข้อผิดพลาด

  โดยเฉพาะสหกรณ์...ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ คำแนะนำ ไม่มีระบบการควบคุมภายใน ซึ่งจะต้องแจ้งเตือนให้สหกรณ์ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องทันท่วงที หากไม่แก้ก็จะใช้มาตรการทางกฎหมาย

  สาม...มาตรการป้องกัน ระยะสั้น...จะเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลโดยนายทะเบียนสหกรณ์เป็นผู้ออกมาตรการ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพระบบการตรวจสอบ...แก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

  วันนี้...ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ได้จัดตั้งกลุ่มตรวจการสหกรณ์ขึ้น ประกอบด้วยข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่มีอยู่ทุกจังหวัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบกิจการ...ฐานะการเงินให้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์

  ที่ต้องเน้นย้ำ...การตรวจการสหกรณ์ ไม่ได้เป็นการเข้าไปจับผิด แต่คอยสอดส่อง ดูแลเสมือนพี่เลี้ยง คอยให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา คอยให้คำแนะนำแก่สหกรณ์ นอกจากนี้ยังเป็นการป้องกัน ขัดขวางผู้ที่หวังจะเข้ามาใช้สหกรณ์เป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือกลุ่มคนบางกลุ่ม

  ส่วน...ระยะยาว จะเน้นการเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลในสหกรณ์ สร้างความตระหนักรู้ในบทบาทหน้าที่สมาชิกสหกรณ์ รวมถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

  “ส่วนใหญ่สหกรณ์ที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบมักจะไม่มีปัญหา แต่ที่มีปัญหาเกิดขึ้นเพราะไม่ปฏิบัติตาม ที่สำคัญ...สั่งให้แก้ไขก็ไม่แก้ สั่งให้ทำอะไรก็ไม่ทำจนกระทั่งเป็นเรื่องใหญ่”

  สุดท้าย...มาตรการสนับสนุนให้สหกรณ์ที่มีความเข้มแข็งเดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ...ช่วยในการหาแหล่งเงินทุนบ้าง หรือในส่วนสหกรณ์ที่เกี่ยวกับภาคการเงิน เครดิต หรือสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ ก็มีการประสานงานกับธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมมือกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในการที่จะไปหาข้อมูลเพื่อจะจัดระดับความเสี่ยงของสหกรณ์ว่าแบบไหนมีทุน...มีหนี้ยังไง แล้วตรงไหนมีความเสี่ยงอยู่ในระดับใดบ้าง...

  สหกรณ์นั้นๆ...เหมาะที่จะร่วมลงทุน ร่วมทำธุรกรรมด้วยหรือเปล่า โดยอาจจะใช้มาตรฐานแบบเดียวกับสถาบันการเงินต่างๆ และการให้สหกรณ์เข้าระบบเครดิตบูโร เพื่อจะได้ทราบและเข้าถึงข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ว่ามีวินัยในการชำระหนี้อย่างไร ทำให้การบริหารสินเชื่อของสหกรณ์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  “ปัญหามีว่า...เราบังคับไม่ได้ ก็ต้องใช้การเชิญชวนให้เข้าระบบมาตรการที่ว่านี้...ที่จะต้องทำให้เข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิม” โอภาส ว่า “สหกรณ์...ยังคงมีความสำคัญ อยู่คู่ประเทศไทย สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรากหญ้า เพียงแต่ปัญหาอยู่ที่ผู้ปฏิบัติ เอาไปปรับเปลี่ยนรูปแบบทำให้ระบบสหกรณ์ที่ดีมีปัญหา”

  “สหกรณ์”...มีหลายประเภท แต่ละประเภทสมาชิกก็จะแตกต่างกันไป สหกรณ์...ควรดำเนินกิจการใดๆที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้ง ยึดประโยชน์ของสมาชิกเป็นสำคัญ

  กรมส่งเสริมสหกรณ์มีหน้าที่คุ้มครอง ป้องกัน ระบบสหกรณ์ให้มีความมั่นคง แต่ไม่ได้คุ้มครองป้องกันคนที่มาอยู่ในระบบสหกรณ์ “คนไม่ดี”...ก็จะต้องบอกกล่าวกับสมาชิกว่าคนเหล่านี้ไม่ควรจะได้รับการเป็นผู้บริหารสหกรณ์ “สมาชิก”...มีส่วนสำคัญมากที่จะต้องมีหน้าที่เข้าไปดูแลควบคุมสหกรณ์ที่เป็นสมาชิก

  “สมาชิกสหกรณ์”...มีสถานภาพเป็นเจ้าของสหกรณ์...หน้าที่สำคัญของสมาชิกคือ “การควบคุมสหกรณ์”...เข้ามาร่วมประชุมใหญ่ ควรติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง และร่วมดำเนินธุรกิจกับสหกรณ์ ป้องกันไม่ให้สหกรณ์มีปัญหาได้ ทำให้สหกรณ์เข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืน

  งาน “สหกรณ์” จะสำเร็จ...สมาชิกทุกคนต้องมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกันรับผิดชอบ.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  สกู๊ปหน้า1สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นสหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิกสหกรณ์ณัฐนันท์ วิจิตรอักษรโอภาส กลั่นบุศย์กรมส่งเสริมสหกรณ์สหกรณ์

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 เวลา 14:52 น.