ข่าว

วิดีโอ

สื่อคือเสรีภาพประชาชน

ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดี ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญยืนยันว่า รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะมีบทบัญญัติเรื่องเสรีภาพสื่อมวลชน โดยจะอ้างอิงรัฐธรรมนูญ 2540 และ 2550 เป็นหลักไม่มีการปรับแก้ แต่จะเพิ่มเติมประเด็นใหม่ให้สื่อมีความเป็นอิสระจากภาครัฐ โดยเตรียมออกกฎหมายควบคุมงบการโฆษณาภาครัฐ เพื่อไม่ให้สื่อสูญเสียอิสรภาพ

เสรีภาพของสื่อตามรัฐธรรมนูญ 2540 และ 2550 คือเสรีภาพของประชาชนในสังคมประชาธิปไตย อันได้แก่ เสรีภาพในการพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น เป็นเสรีภาพที่มีมาโดยธรรมชาติติดตัวมนุษย์ทุกคนมาตั้งแต่กำเนิด โดยไม่มีรัฐบาลใดเป็นผู้มอบให้ แต่ประชาชนอาจยอมเสียสละเสรีภาพบางส่วนเพื่อสันติสุขของสังคม

รัฐธรรมนูญของประเทศประชาธิปไตย ต่างรับรองว่าเสรีภาพในการพูด การแสดงความคิดเห็นเป็นหัวใจสำคัญของประชาธิปไตย โธมัส เจฟเฟอร์สัน ประ-ธานาธิบดีคนที่ 3 ของสหรัฐอเมริกา เคยกล่าวว่าถ้าให้เลือกระหว่างรัฐบาลกับหนังสือพิมพ์ เขาขอเลือกหนังสือพิมพ์ โดยไม่มีรัฐบาล รัฐธรรมนูญสหรัฐฯห้ามรัฐสภาออกกฎหมายจำกัดเสรีภาพหนังสือพิมพ์โดยเด็ดขาด

รัฐธรรมนูญอเมริกันถือว่าเสรีภาพในการพูด การแสดงความคิดเห็น หรือเสรีภาพหนังสือพิมพ์ เป็นองค์ประกอบของระบอบประชาธิปไตยที่สำคัญพอๆกับเสรีภาพในการนับถือศาสนาและเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ เป็นเสรีภาพที่เด็ดขาดไม่มีเงื่อนไขใดๆ แต่ระบอบประชาธิปไตยไทยยินยอมให้รัฐออกกฎหมายจำกัดเสรีภาพนี้ได้ เพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง

รัฐธรรมนูญไทยทุกฉบับที่ประชาชนมีส่วนร่วมล้วนแต่รับประกันเสรีภาพในเรื่องนี้ เช่น รัฐธรรมนูญ 2492 ที่มาจากสภาร่างรัฐธรรมนูญ ห้ามรัฐบาลบั่นทอนเสรีภาพหนังสือพิมพ์ด้วยการสั่งปิดโรงพิมพ์ และสืบทอดเจตนารมณ์โดยรัฐธรรมนูญ 2517 ที่มาจากการต่อสู้ของนักศึกษา ประชาชน จนถึงฉบับ 2540 และ 2550 จึงคุ้มครองไปถึงสื่อวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์

นอกจากรับรองเสรีภาพในการเสนอข่าว และการแสดงความคิดเห็นของสื่อ ห้ามสั่งปิดหนังสือพิมพ์และสื่ออื่นๆแล้ว รัฐธรรมนูญเกือบทุกฉบับยังห้ามรัฐหรือหน่วยราชการให้เงินหรือทรัพย์สินอื่นอุดหนุนสื่อของเอกชน ฉบับ 2550 ห้ามนักการเมืองเป็นเจ้าของกิจการสื่อเพื่อไม่ให้นักการเมืองแทรกแซง “แทรกซื้อ” และครอบงำสื่อเพื่อใช้เป็นกระบอกเสียง

แต่เป็นบทบัญญัติที่ไม่บังคับใช้อย่างจริงจัง แม้จะมีบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนให้หลุดจาก ส.ส.หรือรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรี วิธีการยอดนิยมในปัจจุบันคือใช้งบ ประมาณรัฐที่มาจากภาษีประชาชน ทุ่มโฆษณาในสื่อเพื่อให้เป็นกระบอกเสียง คณะกรรมา-ธิการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่มีแนวคิดจะออกกฎหมายมาควบคุม เพื่อให้สื่อดำรงอิสรภาพ ขอเป็นกำลังใจให้ประสบความสำเร็จ.

6 เม.ย. 2558 11:28 6 เม.ย. 2558 11:28 ไทยรัฐ