ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา…สมเด็จพระเทพฯ ตั้งเป้าแจก "ขาเทียม" 600 ขา

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์4 เม.ย. 2558 05:01 น.
  SHARE

  600 ขา!

  คือตัวเลขที่ ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้า ที่จะดำเนินการจัดทำขาเทียมฟรีให้แก่ผู้พิการขาขาดในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ นครศรีธรรมราช แม่ฮ่องสอน ชลบุรี และพิจิตร ภายในปี 2558

  ส่วนหนึ่งเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และอีกส่วนหนึ่งเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของศูนย์สิรินธรฯ นอกเหนือจากการจัดประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้หัวข้อว่า “Enchancing Rehabilitation Services Toward Quality of life” หรือ “การยกระดับบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการ แพทย์เพื่อมุ่งมั่นสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน”

  ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สาธารณสุข บอกว่า ข้อมูลการสำรวจข้อมูลคนพิการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ล่าสุดเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 พบว่ามีคนพิการที่ขึ้นทะเบียนและมีบัตรประจำตัวคนพิการทั่วประเทศ 1,456,213 คน เป็นเพศชาย 789,961 คน และเพศหญิง 666,252คน

  ใส่ขาเทียมเพื่อให้คนพิการและผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเอง
  ใส่ขาเทียมเพื่อให้คนพิการและผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเอง

  “ขณะนี้ได้ให้มีการสำรวจผู้พิการทุกคนในชุมชนให้ได้รับการขึ้นทะเบียน เพื่อรับสิทธิต่างๆ ตามกฎหมาย ทั้งการศึกษา อาชีพ สาธารณสุข และตั้งเป้าใส่ขาเทียมให้ผู้พิการขาขาดที่ยังไม่มีขาเทียม ซึ่งคาดว่ามีประมาณ 10,000 คนให้ได้ 100% ภายในปี 2559 นี้” รมว.สาธารณสุขบอกพร้อมกับให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ประเทศไทยมีผู้พิการด้านร่างกายประมาณ 1.2% ของประชากรทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นผู้พิการแขนขา โดยเฉพาะผู้พิการขาพบสูงถึงปีละ 35,000 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สาเหตุส่วนใหญ่มาจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ หรือแม้กระทั่งความพิการจากโรคเบาหวาน โดยเฉพาะเบาหวาน มีผู้ถูกตัดขาระดับข้อเท้าขึ้นมาเพิ่มขึ้นถึงปีละกว่า 3,500 คน

  จัดทำขาเทียมให้แก่ผู้พิการ
  จัดทำขาเทียมให้แก่ผู้พิการ

  ด้าน นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ บอกว่า ในปี 2558 นี้ ตั้งเป้าที่จะดำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการขาขาดด้วยการจัดทำขาเทียมให้แก่ผู้พิการให้ได้จำนวน 600 ขา ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช แม่ฮ่องสอน ชลบุรี และพิจิตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อผู้พิการอย่างหาที่สุดมิได้

  “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือและส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการในประเทศไทย ซึ่งเป็นกลุ่มที่ขาดโอกาสการพัฒนาตนเองทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา การหาเลี้ยงชีพ การดำรงชีวิตในสังคม และการรวมกลุ่ม ด้วยทรงเห็นว่าการฟื้นฟูสมรรถภาพเป็นวิธีหนึ่งที่จะนำคนพิการกลับเข้าสู่สังคม พระองค์จึงทรงมีพระราชดำริให้กระทรวงสาธารณสุขจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ขึ้นในปี 2533 เพื่อให้มีการฟื้นฟูสมรรถภาพตั้งแต่แรกเริ่ม และเชื่อมโยงกับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอื่นๆอย่างครบวงจร เพื่อให้คนพิการและผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเอง ได้มากที่สุด ไม่เพิ่มภาระแก่ครอบครัวและสังคม สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับบุคคลอื่น ส่งผลให้มีการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการเป็นอย่างมาก” อธิบดีกรมการแพทย์ เล่าถึงความเป็นมาของศูนย์สิรินธรฯ

  ผู้พิการขาขาดที่ยังไม่มีขาเทียม
  ผู้พิการขาขาดที่ยังไม่มีขาเทียม

  ด้าน พญ.ดารณี สุวพันธุ์ ผอ.ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ บอกว่า ขณะนี้ทั่วประเทศน่าจะมีผู้พิการขาขาดประมาณ 50,000 คน ในจำนวนนี้เกือบ 20,000 คน ยังเข้าไม่ถึงบริการขาเทียม ในการดำเนินการจัดทำขาเทียมให้แก่ผู้พิการจำนวน 600 ขาในปีนี้ ทางศูนย์ฯ จะจัดรถหน่วยบริการแขนขาเทียมเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ซึ่งเป็นรถบริการจัดทำแขนขาเทียมคันแรกของประเทศไทย ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี พระราชทานให้แก่ศูนย์สิรินธรฯ เมื่อปี 2549 ไปออกหน่วยให้บริการช่วยเหลือคนพิการในพื้นที่ต่างจังหวัดที่ส่วนใหญ่มีฐานะ
  ยากจนให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ เพื่อไม่ต้องเดินทางมารับบริการที่ส่วนกลาง โดยการบริการจะเป็นรูปแบบ เบ็ดเสร็จที่จุดเดียว

  “ในการจัดทำขาเทียมต้องมีการวัดและดูที่ระดับความพิการของขาด้วยว่ามีความพิการในระดับไหน เพื่อจะได้จัดทำขาเทียมได้ตรงกับความเหมาะสมของผู้พิการที่จะนำไปใช้ได้ ซึ่งขาเทียมที่คนพิการไทยใช้มากที่สุดคือขาเทียมชนิดใต้เข่า ประมาณ 61% รองลงมาคือขาเทียมเหนือเข่า 32% ขาเทียมระดับเข่า 3% ขาเทียมระดับสะโพกและระดับข้อเท้า อย่างละประมาณ 2% ซึ่งตรงนี้เจ้าหน้าที่จะต้องทำการวัดและตัดขาให้พอดีกับความพิการระดับต่างๆ” ผอ.ศูนย์สิรินธรฯบอก

  ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2548 จนถึง พ.ศ.2557 ศูนย์สิรินธรฯได้ออกหน่วยช่วยเหลือผู้พิการใน 36 จังหวัด จำนวน 45 ครั้ง ผลิตขาเทียมไปแล้ว 3,201 ขา ซ่อมอุปกรณ์ช่วยความพิการจำนวน 2,220 ชิ้น มอบรถนั่งคนพิการ ไม้เท้า ไม้ค้ำยัน 14,193 ชิ้น.

  จัดทำขาเทียมให้แก่ผู้พิการจำนวน 600 ขาในปีนี้
  จัดทำขาเทียมให้แก่ผู้พิการจำนวน 600 ขาในปีนี้
  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  สมาร์ทไลฟ์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาขาเทียมแจกขาเทียมทำขาเทียมฟรีผู้พิการรัชตะ รัชตะนาวินสุพรรณ ศรีธรรมมาดารณี สุวพันธุ์

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 10:59 น.