วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา…สมเด็จพระเทพฯ ตั้งเป้าแจก "ขาเทียม" 600 ขา

เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา…สมเด็จพระเทพฯ ตั้งเป้าแจก "ขาเทียม" 600 ขา

  • Share:

600 ขา!

คือตัวเลขที่ ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้า ที่จะดำเนินการจัดทำขาเทียมฟรีให้แก่ผู้พิการขาขาดในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ นครศรีธรรมราช แม่ฮ่องสอน ชลบุรี และพิจิตร ภายในปี 2558

ส่วนหนึ่งเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และอีกส่วนหนึ่งเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของศูนย์สิรินธรฯ นอกเหนือจากการจัดประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้หัวข้อว่า “Enchancing Rehabilitation Services Toward Quality of life” หรือ “การยกระดับบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการ แพทย์เพื่อมุ่งมั่นสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน”

ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สาธารณสุข บอกว่า ข้อมูลการสำรวจข้อมูลคนพิการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ล่าสุดเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 พบว่ามีคนพิการที่ขึ้นทะเบียนและมีบัตรประจำตัวคนพิการทั่วประเทศ 1,456,213 คน เป็นเพศชาย 789,961 คน และเพศหญิง 666,252คน

ใส่ขาเทียมเพื่อให้คนพิการและผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเอง

“ขณะนี้ได้ให้มีการสำรวจผู้พิการทุกคนในชุมชนให้ได้รับการขึ้นทะเบียน เพื่อรับสิทธิต่างๆ ตามกฎหมาย ทั้งการศึกษา อาชีพ สาธารณสุข และตั้งเป้าใส่ขาเทียมให้ผู้พิการขาขาดที่ยังไม่มีขาเทียม ซึ่งคาดว่ามีประมาณ 10,000 คนให้ได้ 100% ภายในปี 2559 นี้” รมว.สาธารณสุขบอกพร้อมกับให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ประเทศไทยมีผู้พิการด้านร่างกายประมาณ 1.2% ของประชากรทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นผู้พิการแขนขา โดยเฉพาะผู้พิการขาพบสูงถึงปีละ 35,000 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สาเหตุส่วนใหญ่มาจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ หรือแม้กระทั่งความพิการจากโรคเบาหวาน โดยเฉพาะเบาหวาน มีผู้ถูกตัดขาระดับข้อเท้าขึ้นมาเพิ่มขึ้นถึงปีละกว่า 3,500 คน

จัดทำขาเทียมให้แก่ผู้พิการ

ด้าน นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ บอกว่า ในปี 2558 นี้ ตั้งเป้าที่จะดำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการขาขาดด้วยการจัดทำขาเทียมให้แก่ผู้พิการให้ได้จำนวน 600 ขา ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช แม่ฮ่องสอน ชลบุรี และพิจิตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อผู้พิการอย่างหาที่สุดมิได้

“สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือและส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการในประเทศไทย ซึ่งเป็นกลุ่มที่ขาดโอกาสการพัฒนาตนเองทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา การหาเลี้ยงชีพ การดำรงชีวิตในสังคม และการรวมกลุ่ม ด้วยทรงเห็นว่าการฟื้นฟูสมรรถภาพเป็นวิธีหนึ่งที่จะนำคนพิการกลับเข้าสู่สังคม พระองค์จึงทรงมีพระราชดำริให้กระทรวงสาธารณสุขจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ขึ้นในปี 2533 เพื่อให้มีการฟื้นฟูสมรรถภาพตั้งแต่แรกเริ่ม และเชื่อมโยงกับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอื่นๆอย่างครบวงจร เพื่อให้คนพิการและผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเอง ได้มากที่สุด ไม่เพิ่มภาระแก่ครอบครัวและสังคม สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับบุคคลอื่น ส่งผลให้มีการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการเป็นอย่างมาก” อธิบดีกรมการแพทย์ เล่าถึงความเป็นมาของศูนย์สิรินธรฯ

ผู้พิการขาขาดที่ยังไม่มีขาเทียม

ด้าน พญ.ดารณี สุวพันธุ์ ผอ.ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ บอกว่า ขณะนี้ทั่วประเทศน่าจะมีผู้พิการขาขาดประมาณ 50,000 คน ในจำนวนนี้เกือบ 20,000 คน ยังเข้าไม่ถึงบริการขาเทียม ในการดำเนินการจัดทำขาเทียมให้แก่ผู้พิการจำนวน 600 ขาในปีนี้ ทางศูนย์ฯ จะจัดรถหน่วยบริการแขนขาเทียมเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ซึ่งเป็นรถบริการจัดทำแขนขาเทียมคันแรกของประเทศไทย ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี พระราชทานให้แก่ศูนย์สิรินธรฯ เมื่อปี 2549 ไปออกหน่วยให้บริการช่วยเหลือคนพิการในพื้นที่ต่างจังหวัดที่ส่วนใหญ่มีฐานะ
ยากจนให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ เพื่อไม่ต้องเดินทางมารับบริการที่ส่วนกลาง โดยการบริการจะเป็นรูปแบบ เบ็ดเสร็จที่จุดเดียว

“ในการจัดทำขาเทียมต้องมีการวัดและดูที่ระดับความพิการของขาด้วยว่ามีความพิการในระดับไหน เพื่อจะได้จัดทำขาเทียมได้ตรงกับความเหมาะสมของผู้พิการที่จะนำไปใช้ได้ ซึ่งขาเทียมที่คนพิการไทยใช้มากที่สุดคือขาเทียมชนิดใต้เข่า ประมาณ 61% รองลงมาคือขาเทียมเหนือเข่า 32% ขาเทียมระดับเข่า 3% ขาเทียมระดับสะโพกและระดับข้อเท้า อย่างละประมาณ 2% ซึ่งตรงนี้เจ้าหน้าที่จะต้องทำการวัดและตัดขาให้พอดีกับความพิการระดับต่างๆ” ผอ.ศูนย์สิรินธรฯบอก

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2548 จนถึง พ.ศ.2557 ศูนย์สิรินธรฯได้ออกหน่วยช่วยเหลือผู้พิการใน 36 จังหวัด จำนวน 45 ครั้ง ผลิตขาเทียมไปแล้ว 3,201 ขา ซ่อมอุปกรณ์ช่วยความพิการจำนวน 2,220 ชิ้น มอบรถนั่งคนพิการ ไม้เท้า ไม้ค้ำยัน 14,193 ชิ้น.

จัดทำขาเทียมให้แก่ผู้พิการจำนวน 600 ขาในปีนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้