วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สภา มทร.ธัญบุรีเบรกออกนอกระบบ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย มทร.ธัญบุรี โดยได้มีการนำเสนอวาระเชิงนโยบายเกี่ยวกับการออกเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐให้ที่ประชุมได้พิจารณา ซึ่งที่ประชุมได้มีการอภิปรายเรื่องดังกล่าวอย่างกว้างขวาง แต่ในที่สุดเสียงส่วนใหญ่เห็นว่าควรให้ชะลอการออกเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐไปก่อน โดยในช่วงนี้ที่ตนดำรงตำแหน่งอธิการบดี จนถึงปี 2560 ให้มุ่งเน้นพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 5 ข้อ คือ 1.เน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 2.เน้นสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยที่ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม 3.มุ่งพัฒนานักศึกษา อาจารย์ และมหาวิทยาลัย สู่ระดับสากล 4.เน้นการบริหารจัดการสมัยใหม่ 5.พัฒนาวัฒนธรรมองค์กร และขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาประเทศ

“ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรีได้เริ่มดำเนินการแล้ว และจากการติดตามผล พบว่ามีการขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดี คาดว่าในปี 2560 ยุทธศาสตร์ที่วางไว้จะสัมฤทธิผลถือเป็นการปูพื้นฐานไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐได้เป็นอย่างดี” อธิการบดี มทร.ธัญบุรีกล่าวและว่า การที่สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ชะลอการออกนอกระบบไปก่อนจะไม่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีแผนงาน และรับนโยบายจากภาครัฐอยู่แล้ว รวมถึงขณะนี้ สกอ.ได้มอบอำนาจการบริหารจัดการส่วนใหญ่ให้กับสภามหาวิทยาลัย ทั้งเรื่องการบริหารจัดการหลักสูตร การบริหารจัดการการเงิน การบริหารจัดการภายใน ซึ่งสามารถใช้อำนาจของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยในการสั่งการได้.

แต่ในที่สุดเสียงส่วนใหญ่เห็นว่าควรให้ชะลอการออกเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐไปก่อน โดยในช่วงนี้ที่ตนดำรงตำแหน่งอธิการบดี จนถึงปี 2560 ให้มุ่งเน้นพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 5 ข้อ 2 เม.ย. 2558 01:17 2 เม.ย. 2558 01:18 ไทยรัฐ