วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

' ในหลวง' พระราชทานพระบรมราโชวาทวันข้าราชการ ถือประโยชน์งานเป็นหลัก

'ในหลวง' พระราชทานพระบรมราโชวาทวันข้าราชการ 1 เม.ย. 2558 ให้ถือประโยชน์งานเป็นหลัก ร่วมกันคิดร่วมกันทำ ด้วยความอุตสาหะเสียสละ และด้วยความสุจริตจริงใจ ...

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. กองข่าว สำนักราชเลขาธิการ เผยแพร่ พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เม.ย. 2558 ความว่า งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ของบ้านเมืองและประชาชนทุกคน งานทุกอย่างจึงต้องมีผู้ปฏิบัติและมีผู้รับช่วง เพื่อให้งานดำเนินต่อเนื่องไปไม่ขาดสาย ดังนั้น ผู้ปฏิบัติบริหารงานราชการทุกฝ่ายทุกระดับ จึงไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้ทำมาก่อน หรือใครเป็นผู้รับช่วงงาน ขึ้นเป็นข้อสำคัญนัก จะต้องถือประโยชน์ที่จะเกิดจากงาน เป็นหลักใหญ่ แล้วร่วมกันคิดร่วมกันทำ ด้วยความอุตสาหะเสียสละ และด้วยความสุจริตจริงใจ งานทุกอย่างจึงจะดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ไม่ติดขัด และสำเร็จผลเป็นประโยชน์ได้แท้จริงและยั่งยืนตลอดไป.

'ในหลวง' พระราชทานพระบรมราโชวาทวันข้าราชการ 1 เม.ย. 2558 ให้ถือประโยชน์งานเป็นหลัก ร่วมกันคิดร่วมกันทำ ด้วยความอุตสาหะเสียสละ และด้วยความสุจริตจริงใจ ... 1 เม.ย. 2558 13:24 1 เม.ย. 2558 14:30 ไทยรัฐ