วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โรงงานไทยไฟไหม้เดือนละ 9 ครั้ง

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้รวบรวมสถิติข้อมูลการเกิดอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม ย้อนหลัง 4 ปี มาประมวลผล พร้อมวางมาตรการการเฝ้าระวังป้องกัน นำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อรับทราบในเร็วๆนี้ โดยจากข้อมูลการเกิดไฟไหม้โรงงานระหว่าง 2555-2558 พบว่า ในปี 2556-2557 มีเหตุเพลิงไหม้ เกิดขึ้น 71 ครั้ง หรือเฉลี่ย 6 ครั้งต่อเดือน เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่มีเพลิงไหม้ จำนวน 50 ครั้ง หรือ เฉลี่ย 4 ครั้งต่อเดือน ขณะที่ในปีงบประมาณ 2558 (ต.ค.2557-ก.พ.2558) เกิดเหตุเพลิงไหม้ 43 ครั้ง หรือเฉลี่ย 9 ครั้งต่อเดือน โดยสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ ส่วนใหญ่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรมากที่สุด

ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้บังคับใช้ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ.2552 อย่างเข้มงวด และได้ทบทวนประกาศฯ เพื่อให้การบังคับใช้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น และมีแผนกำหนดให้โรงงานทำการตรวจประเมินตนเอง และส่งรายงานผลการตรวจให้กระทรวงอุตสาหกรรม ประกอบการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานทุกๆ 5 ปี สำหรับโรงงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ และโรงงานที่มีอายุการประกอบกิจการมากกว่า 10 ปี ให้ส่งรายงานผลการตรวจประเมินทุก 2 ปี เนื่องจากตรวจพบว่าโรงงานที่ไฟไหม้ส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานที่ตั้งมานานมากกว่าโรงงานใหม่

สำหรับสถิติการตรวจสอบสถานประกอบการโรงงาน ที่เกิดเพลิงไหม้ส่วนใหญ่จะมีอายุ 11 ปีขึ้นไปมากที่สุด ล่าสุดในปีที่ผ่านมา มีถึงจำนวน 133 โรงงาน คิดเป็น 57% ของโรงงานที่เกิดอัคคีภัยทั้งหมด รองลงมาคือ ช่วงอายุ 6-10 ปี จำนวน 67 โรงงาน คิดเป็น 29% และช่วงอายุ 1-5 ปี จำนวน 35 โรงงาน คิดเป็น 14% และพบว่าในเดือน ธ.ค.-ม.ค.หรือ ช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกๆปี และเทศกาลสงกรานต์เดือน เม.ย. มักจะเกิดเหตุเพลิงไหม้สูงกว่าช่วงเวลาอื่นๆของทุกๆปีอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจเป็นช่วงที่เกิดการเปลี่ยนผ่านฤดูกาลไปสู่สภาพอากาศแห้งของฤดูร้อน ง่ายต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย ประกอบกับมีการเร่งการผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายในช่วงเทศกาล.

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้รวบรวมสถิติข้อมูลการเกิดอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม ย้อนหลัง 4 ปี มาประมวลผล 1 เม.ย. 2558 01:46 1 เม.ย. 2558 01:46 ไทยรัฐ


advertisement