วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทปอ.มรภ.ถวายปริญญาการศึกษา "สมเด็จพระเทพฯ"

ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) เพชรบุรี ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เม.ย.นี้ ทปอ.มรภ.ทั้ง 40 แห่ง ขอพระราชทานทูลเกล้าฯถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ด้านการศึกษา แด่สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ด้วยทรงสร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ทรงตั้งพระทัยให้ประชาชนทุกระดับชั้นสามารถได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ทรงช่วยนักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

ขณะที่หน่วยงานต่างๆที่จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 2 เม.ย.นี้ อาทิ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร และสำนักงานเขตปทุมวัน จัดงาน “สัฎฐีพระวัสสา สยามบรมราชกุมารี” ตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น. ร่วมกิจกรรมต่างๆ อาทิ นิทรรศการ 60 พระอัจฉริยภาพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การออกร้านของดีศรีปทุมวัน และการเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เวลา 17.00 น. ส่วนที่ รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภา กาชาดไทย จ.ชลบุรี จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม 60 ราย, คัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี PAP smear จำนวน 6,000 ราย และโครงการส่งเสริมสุขภาพปลอดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สอบถามโทร. 0-3832-0200.

ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) เพชรบุรี ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ 1 เม.ย. 2558 00:48 1 เม.ย. 2558 00:48 ไทยรัฐ