ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ศาล ปค.ให้สิทธิ์ 'หัสวุฒิ' โต้แย้งคำสั่งพักงานได้ ภายใน 90 วัน

  ไทยรัฐออนไลน์1 เม.ย. 2558 01:30 น.
  SHARE

  สำนักงานศาลปกครอง แจง คำสั่ง ก.ศป.พักงานประธานศาลปกครองสูงสุด ให้สิทธิ์ “หัสวุฒิ” โต้แย้งคำสั่งได้ ภายใน 90 วัน ตั้ง ปิยะ ปะตังทา รองประธานศาลปกครองสูงสุดคนที่หนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานศาลปกครองสูงสุด

  วันที่ 31 มี.ค.สำนักงานศาลปกครอง โดย สำนักประชาสัมพันธ์ ได้จัดทำเอกสารข่าวศาลปกครอง เผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง เรื่อง ให้พักราชการ นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล ประธานศาลปกครองสูงสุด อย่างเป็นทางการให้กับสื่อมวลชนสำนักข่าวต่างๆ ทางอีเมล์ ว่า เมื่อวันที่ 30 มี.ค. นายชาญชัย แสวงศักดิ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด คนที่สอง ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการตุลาการศาลปกครอง ได้ลงนามในคำสั่ง ก.ศป. ที่ ที่ 8/2558 ลงวันที่ 30 มี.ค.2558 ซึ่งมีเนื้อความว่า ตามที่ ก.ศป. ในการประชุมครั้งที่ 170-5/2557 เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2557 ๑๗๐-๕/๒๕๕๗ ได้พิจารณากรณีที่ตุลาการศาลปกครองได้เข้าชื่อกันเพื่อให้ ก.ศป. ดำเนินการสอบข้อเท็จจริง กรณีที่ปรากฏข่าวทางสื่อมวลชน ว่า นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ได้จัดทำหนังสือจำนวน 2 ฉบับ ถึงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตามลำดับ โดยอ้างว่า นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล ประธานศาลปกครองสูงสุด มีความประสงค์ที่จะสนับสนุน พ.ต.ท.ชูธเรศ ยิ่งยงดำรงกุล รอง ผกก.ป.สน.หัวหมาก ซึ่งเป็นเพื่อนกับหลานชายให้ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้กำกับการแล้ว

  เห็นว่า หากเป็นความจริงดังที่นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ได้กล่าวอ้างไว้ในหนังสือทั้งสองฉบับดังกล่าว กรณีนี้อาจเข้าข่ายตามที่กำหนดในข้อ 3(1) แห่งระเบียบ ก.ศป.ว่าด้วยวิธีการสอบสวนและสิทธิ์ของตุลาการศาลปกครองซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีเหตุให้ต้องพ้นจากตำแหน่ง พ.ศ. 2544 สมควรสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้น ว่า มีมูลความจริง ดังที่นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ได้กล่าวอ้างไว้ในหนังสือทั้งสองฉบับดังกล่าว หรือไม่ จึงมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว ประกอบด้วย นายนพดล เฮงเจริญ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด เป็นประธานกรรมการ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ตุลาการศาลปกครองสูงสุด และนายวราวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา ตุลาการศาลปกครองสูงสุด เป็นกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว ได้รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวต่อ ก.ศป.ในการประชุมครั้งที่ 181-2/2558 เมื่อวันที่ 21ม.ค.2558 ซึ่ง ก.ศป. ได้มีมติรับทราบ และมอบหมายให้สำนักงานศาลปกครอง ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.ศป. ขอข้อมูลเพิ่มเติม

  หลังจากนั้น ก.ศป. ในการประชุมครั้งที่ 182-3/2558 เมื่อวันที่ 18 ก.พ.2558 ได้พิจารณารายงานผลการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง และข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักงานศาลปกครองได้นำเสนอต่อ ก.ศป.แล้ว ก.ศป.เสียงข้างมากเห็นพ้องด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฝ่ายข้างมาก โดยเห็นว่า เป็นกรณีมีมูลที่อาจเข้าข่ายตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3(1) แห่งระเบียบ ก.ศป.ว่าด้วยวิธีการสอบสวนและสิทธิของตุลาการศาลปกครองซึ่งถูกกล่าวหาว่า มีเหตุให้ต้องพ้นจากตำแหน่ง พ.ศ. 2544 และถึงขั้นที่จะให้ตุลาการศาลปกครองผู้นั้น พ้นจากตำแหน่ง จึงมีมติให้ดำเนินการตามมาตรา 24 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ข้อ 5 วรรคสอง และข้อ 6 วรรคหนึ่ง (4 ) แห่งระเบียบ ก.ศป.ว่าด้วยวิธีการสอบสวนและสิทธิ์ของตุลาการศาลปกครองซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีเหตุให้ต้องพ้นจากตำแหน่ง พ.ศ. 2544 และได้มีคำสั่ง ก.ศป. ลับ ที่ 9/2558 ลงวันที่ 17 มี.ค.2558 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว

  ต่อมา ก.ศป. ในการประชุมครั้งที่ 184-5/2558 เมื่อวันที่ 30 มี.ค.2558 เสียงข้างมากเห็นว่า ปรากฏพยานหลักฐานเป็นที่ชัดแจ้งว่า ผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด ซึ่งมีอำนาจหน้าที่บริหารงานของศาลปกครองและพิจารณาพิพากษาอรรถคดี การให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ย่อมเป็นการไม่เหมาะสม ทำให้ประชาชนเสื่อมความเชื่อถือและศรัทธา รวมทั้งเกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของศาลปกครอง ซึ่งเป็นองค์กรตุลาการ การให้นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล ประธานศาลปกครองสูงสุด ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจึงเป็นการเสียหายแก่ราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

  ก.ศป. จึงมีมติให้พักราชการ นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล ประธานศาลปกครองสูงสุด ตุลาการศาลปกครอง ผู้ถูกกล่าวหา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่า ก.ศป.จะพิจารณา กรณีที่นายหัสวุฒิ ถูกกล่าวหาแล้วเสร็จ หากนายหัสวุฒิ ประสงค์จะฟ้องโต้แย้งคำสั่งนี้ ให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครองกลาง หรือ ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครองกลาง ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนี้

  อนึ่ง ก.ศป. มีมติให้ นายปิยะ ปะตังทา รองประธานศาลปกครองสูงสุดคนที่หนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานศาลปกครองสูงสุด ในระหว่างที่นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล ประธานศาลปกครองสูงสุด ถูกสั่งพักราชการ.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  พักงานหัสวุฒิโต้แย้งภายใน 90 วันศาลปกครองสูงสุดก.ศป.ปค.คำสั่งสำนักงานศาลปกครองประธานศาลปกครองสูงสุดปิยะ ปะตังทารองประธานศาลปกครองสูงสุดคนที่หนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนข่าวไทยรัฐออนไลน์ข่าวการเมือง

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 07:17 น.