วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ข้าราชการดีเด่น

โดย ซี.12

วันนี้วันที่ 1 เมษายน เป็นวันข้าราชการพลเรือน ขอพักเรื่องการย้ายข้าราชการหลายกรมในกระทรวงมหาดไทยเอาไว้ก่อนมาว่ากันถึงกิจกรรมสำคัญในวันนี้

จุดเด่นของวันนี้อยู่ที่พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจำนวน 624 ราย ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

เข้าใจว่าถ้าไม่ติดภารกิจสำคัญอื่นใด พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คงมาเป็นประธานมอบด้วยตัวเองและคงได้รับฟังโอวาทอันดุเด็ดเผ็ดมันกันอีกครั้ง

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ทั้ง 624 รายนั้นให้ขนมาลงทั้งหมดในวันสองวันคงเป็นไปไม่ได้ ขอเป็นว่าจะทยอยมาลงสลับกับเรื่องราวอื่นๆ เป็นระยะ โดยชุดแรกในวันนี้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของสำนักนายกรัฐมนตรี ลูกน้องโดยตรงของ นายกฯประยุทธ์

หน่วยงานแรกคือ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี-นางภาวนา ฤกษ์หร่าย นายกุณฑล เลาหะรัตน์ กรมประชาสัมพันธ์-นายปัญญา ชมจำปี นายธรณินทร์ แก้วบัวไข สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค- นายนิรุตต์ ศรีไกรวิน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี-นางสาววรรณี นุ่มนวล นายชัชวาล พิมพ์อัฐ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี-นางสาวภิวงทอง สุวรรณรัตน์ นายบุญเพ็ง แก้วยอด สำนักงบประมาณ-นายชาญวิทย์ พิจิตร นางอมรา น้อยสกุล สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ- นางสาวชลธนสรณ์ พิสฐศาสน์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา- นางศิรสา ไชยหมาน นางสาวฐิตาพร ประยุง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน-นางสาวภมรพรรณ วงศ์เงิน นางอาภรณ์ เกิดศรีพันธุ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ-นางสาวนิชา สาทรกิจ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ- นางสาวจันทวรรณ วรรธนะพงษ์ นางสาวอรัญญา ธงปิโยรส สำนักข่าวกรองแห่งชาติ-นายศักดิ์ มูลสาร นายพรชมพู คงกระจ่าง

แถมอีก 2 กระทรวงคือ กระทรวงการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง-นางตรัยลดา ดรงคมาศ กรมธนารักษ์-นางอัญชลี รอดผล นายวิชิต ประทุมทอง กรมบัญชีกลาง-นางสาวพนิดา พิทยาธรเทพ นางสาวสายฝน โชชัย กรมศุลกากร-นายวิบูลย์ โชควิวัฒน นายอนุชิต พราวพันธุ์ นางสาวพจนีย์ เลิศหัสดีรัตน์ กรมสรรพสามิต-นายเพชร จันธิมา นางสาวปาณิสรา เกษรบัว นางอภิญญา ละเอียด กรมสรรพากร-นางสาวนุศรา กลิ่นกระจาย นางจงจิตร ค่าน้ำมิตร นายรังสรรค์ ชัยสุข นายวีระ ภักดีนฤพัทธ์ สำนักงาน คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ-นายเกียรติคุณ เทียมประเสริฐ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ-นางอัจฉรา อาธารมาศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง- นางสาวอุทัยวัฒน์ สุวรรณเศรษฐ

ของ กระทรวงการต่างประเทศ เริ่มจาก สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ-นายณรัฐ วิชญนันท์ นางสาววีรกา มุทิตาภรณ์ กรมการกงสุล-นางสาวพันธนา ประกอบชาติ กรมพิธีการทูต-นายคณิน บุญญะโสภิต กรมยุโรป-นางสาวครองขวัญ ไตรทองอยู่ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ-นางสุวรรณี อรุณสวัสดิ์วงศ์ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย-นายจุมพฏ ฉวาง กรมสารนิเทศ- นางกัญญรัตน์ เวชชาชีวะ กรมองค์การระหว่างประเทศ-นางสาวจิตวิภา เบญจศีล กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้-นายวาทยุทธ วิจารณ์กัยกิจ กรมอาเซียน-นายคมกฤช จองบุญวัฒนา กรมเอเชียตะวันออก-นางสาวใจไทย อุปการนิติเกษตร กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา-นายอสิ ม้ามณี สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ-นางสาวชิดชนก มาลยะวงศ์

ขอชื่นชมยินดีกับทุกผู้คนที่ได้รับการยกย่อง.

“ซี.12”

31 มี.ค. 2558 10:28 31 มี.ค. 2558 10:28 ไทยรัฐ


advertisement