"สมยศ"จับมือ"ซีพีออลล์" เปิดทุนศึกษา-หางาน สวัสดิการครอบครัวตำรวจ

ข่าว

  "สมยศ"จับมือ"ซีพีออลล์" เปิดทุนศึกษา-หางาน สวัสดิการครอบครัวตำรวจ

  ทีมข่าวอาชญากรรม

   8 มี.ค. 2558 05:01 น.

   “ประชาชนคาดหวังอะไร เราต้องทำในสิ่งที่ประชาชนคาดหวัง ตำรวจต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง เพื่อให้สอดคล้องสภาพความเป็นจริงในบ้านเมือง เพราะเราเป็นข้าราชการกินเบี้ยเลี้ยง กินเงินเดือน กินเงินภาษีของประชาชน สิ่งที่เร่งทำคือสร้างขวัญกำลังใจข้าราชการตำรวจเพื่อให้ตำรวจมีขวัญกำลังใจ หรือสวัสดิการที่ดี มีกำลังหรือสติปัญญาไปดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชน”

   “สิ่งแรกที่ได้ดำเนินการมาตลอดที่รับตำแหน่ง ผบ.ตร.คือการยกระดับสวัสดิการด้านความเป็นอยู่ของตำรวจให้อยู่ดีมีสุขแบบพอเพียง ทั้งทางตรงทางอ้อม สร้างที่พักอาศัยให้กับตำรวจและครอบครัวเพียงพอ เหมาะสม จัดหาอุปกรณ์ อาวุธ ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้เพียงพอเหมาะสมกับจำนวนกำลังพลตามสัดส่วนความหนาแน่นของประชากรและสภาพปัญหาอาชญากรรม”

   เป็นนโยบายสำคัญในการบริหารจัดการของผู้นำตำรวจ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบ.ตร. ผลักดันให้ตำรวจดำรงชีพอย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรีและเป็นที่รักของประชาชน

   สนับสนุนงานด้านสวัสดิการข้าราชการตำรวจทุกด้านเพื่อให้ตำรวจและครอบครัวมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียงตามแนวทาง “อยู่พอดี มีพอใช้ ใจเป็นสุข”

   ส่งเสริม แนะนำ และฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะทางด้านวิชาชีพและการดำรงชีวิตเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ข้าราชการตำรวจก่อนเกษียณอายุราชการ

   เพื่อให้ชีวิตบั้นปลายไม่ได้รับความเดือด ร้อนเหมือนตำรวจในอดีตที่ผ่านมา

   เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับตำรวจและครอบครัวให้อยู่สุขสบายตามสมควร

   ตามนโยบายที่ประกาศว่า จะดูแลทุกข์สุขของพี่น้องตำรวจเป็นลำดับแรก พล.ต.อ.สมยศเข้าใจสภาพข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณทางราชการ จึงมีแนวคิดหาแนวร่วมจากภาคเอกชน พี่น้องประชาชนเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนภารกิจตำรวจ และเสริมสร้างสวัสดิการให้กับครอบครัวตำรวจ

   ตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา แม้ต้องแบกรับสถานการณ์ความมั่นคง ในเรื่องการเคลื่อนไหว กลุ่มผู้ชุมนุมคัดค้าน คสช. คดีหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ การแก้ไขปัญหาการปรับเปลี่ยนของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่มีการดำเนินคดีนายตำรวจผู้ใหญ่และต้องปรับเปลี่ยนหน่วย

   พล.ต.อ.สมยศได้เดินสายตรวจเยี่ยมให้กำลังใจตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษตั้งแต่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด บก.สปพ.บช.น. และชุดปฏิบัติการพิเศษตำรวจพลร่มค่ายนเรศวร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี หรือชุด “นเรศวร 261” ตรวจเยี่ยมความพร้อมของชุดอรินทราชในสังกัด บช.น. และชุดคอมมานโดกองปราบปรามและสำนักงานพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   ตรวจเยี่ยมหน่วย บช.ศชต. ให้กำลังใจเจ้า หน้าที่ตำรวจทุกหน่วยที่ทุ่มเทเสียสละปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอในพื้นที่จังหวัดสงขลา

   ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในภารกิจสำคัญอย่างยิ่งด้านความมั่นคงของประเทศไทย

   ได้ทุ่มเทเสียสละอย่างเต็มที่กับงานที่รับผิดชอบ ความที่เป็นตำรวจสมัยใหม่ คิดต่างและคิดนอกกรอบ ทำให้มีความคิดแบบใหม่ ทำแบบใหม่ มาพัฒนาตำรวจเป็นจุดแข็งของ ผบ.ตร.

   การระดมทุนของผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมจัดสร้างโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นโรงพยาบาลสนามขนาด 80 เตียง มีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย และพัฒนาระบบการส่งกลับผู้ป่วยของ รพ.ตร.

   เป็นความตั้งใจของ พล.ต.อ.สมยศ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนครอบครัวตำรวจ เพื่อช่วยเหลือชีวิตตำรวจ ทหาร ครู และประชาชน ที่ประสบเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

   ตอบแทนคุณงามความดีของเจ้าหน้าที่ที่เสี่ยงภัยทำเพื่อพี่น้องคนไทยทุกคนอยู่ในแนวหน้า

   พล.ต.อ.สมยศอาศัยช่วงที่มอบนโยบายตำรวจพื้นที่ภูธรภาค ตำรวจนครบาล ตำรวจสอบสวนกลางสอดแทรกแนวคิดเพื่อให้ตำรวจได้ทบทวนบทบาทหน้าที่ มีเกียรติยศมีศักดิ์ศรี ทำหน้าที่ของตำรวจ สร้างศรัทธาจากพี่น้องประชาชนและการดำรงชีวิตไม่ให้ประมาทเพื่อไม่ให้กระทบความเป็นอยู่ของครอบครัว

   เตรียมความพร้อมด้านสวัสดิการให้กับครอบครัวตำรวจในทุกด้านที่ทำได้

   เป็นที่มาของโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อบุตรหลานข้าราชการตำรวจ ระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกัน

   สนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชน ซึ่งเป็นบุตรหรือผู้ที่อยู่ในอุปการะของข้าราชการตำรวจ ให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวตำรวจ

   ได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรการค้าปลีก ในวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ จำนวน 250 ทุน และระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการการค้าสมัยใหม่ ในสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และหน่วยการเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์ จำนวน 100 ทุน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558

   ซีพี ออลล์ ได้จัดหาสถานประกอบการหลังสำเร็จการศึกษาให้แก่บุตรหรือผู้ที่อยู่ในอุปการะของข้าราชการตำรวจเข้ามาปฏิบัติงานในตำแหน่งที่เหมาะสม มีรายได้และอาชีพที่มั่นคง

   เป็นการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

   พร้อมเปิดช่องทางให้ประชาชนจำนวนมากที่สนใจในอาชีพตำรวจในการรับสมัครสอบคัดเลือก และการชำระเงินค่าสมัครสอบเข้าเป็นข้าราชการตำรวจทุกระดับชั้น ได้ทำบันทึกข้อตกลงกับบริษัท เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จำกัด ปรึกษาในรายละเอียดของการรับสมัคร จัดทำสัญญาให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ

   ให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมในการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับรองรับเหตุฉุกเฉินจากการบาดเจ็บของเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนในพื้นที่ของ “มูลนิธิพลตำรวจเอกสมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง” ช่องทางของบริษัท เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จำกัด เป็นตัวแทน

   พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบ.ตร. ย้ำกับ “ทีมข่าวอาชญากรรม” ว่า ขอความอนุเคราะห์จากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในระดับปริญญาตรีและระดับ ปวช. ในสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนทุนในการก่อตั้งจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รวมจำนวน 350 ทุน ในทุกๆปี เป็นมูลค่า 39,283,000 บาท เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุตรหลานข้าราชการตำรวจ สร้างโอกาสทางการศึกษา สร้างงาน สร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับลูกหลานตำรวจ ไม่ให้มั่วสุมกับอบายมุข หรือสิ่งเสพติด ถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจที่ดีให้แก่ข้าราชการตำรวจได้อีกทางหนึ่ง และเพิ่มทางเลือกในการชำระค่าสมัครสอบเข้าเป็นข้าราชการตำรวจในทุกระดับผ่านจุดเคาน์เตอร์เซอร์วิสเพื่อให้ประชาชนที่สนใจในอาชีพตำรวจสามารถสมัครสอบได้สะดวกยิ่งขึ้น มีโอกาสที่จะคัดกรองผู้สมัครสอบที่มีจำนวนมากขึ้น เพื่อแสวงหาบุคคลที่มีความเหมาะสมในการทำหน้าที่พิทักษ์รับใช้ประชาชน และเป็นตัวแทนรับบริจาคเงินสมทบเข้ามูลนิธิ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธ์ุม่วง เป็นการเพิ่มช่องทางให้แก่ผู้มีจิตศรัทธาได้มีส่วนร่วมสร้างโรงพยาบาล ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งจะเป็นสถานที่รักษาชีวิตและร่างกายของพี่น้องทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อให้พวกเขาได้คงอยู่กับพ่อแม่ ลูกเมีย ญาติพี่น้อง และคนที่เขารักต่อไป”

   “ได้เตรียมสนับสนุนเรื่องของวัสดุอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่ เพิ่มกำลังพล ที่พักอาศัยของตำรวจ ขณะนี้ไม่เพียงพอต้องไปพักอาศัยนอกหน่วยงาน ทำให้เวลาเรียกรวมพลเพื่อปฏิบัติภารกิจทำได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้บังคับ บัญชาต้องช่วยเหลือสนับสนุนในสิ่งที่ขาดแคลนบกพร่องเพื่อให้กำลังพลมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีตามสมควร จะได้มีกำลังกาย กำลังใจ และสติปัญญา ไปรับใช้พี่น้องประชาชนได้อย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะภารกิจถวายความปลอดภัยให้แก่สถาบันพระมหากษัตริย์”

   เป็นการเดินตามนโยบายที่ต่อเนื่องของผู้นำตำรวจด้วยวิธีคิดที่แตกต่างจากคนอื่น แต่ยึดแนวทางประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชน และดูแลทุกข์สุขของพี่น้องข้าราชการตำรวจ

   แม้จะเหลือเวลาอีกไม่กี่เดือน พล.ต.อ.สมยศยังคงเดินหน้ายึดตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “เราจะพร้อมใจกัน มอบความรัก สร้างความศรัทธา และความผาสุกแก่ประชาชน”.

   ทีมข่าวอาชญากรรม

   อ่านเพิ่มเติม...

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14:34 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์