ข่าว
100 year

หวังว่าไม่ใช่เสือกระดาษ

ไทยรัฐฉบับพิมพ์6 มี.ค. 2558 05:01 น.
SHARE

ประเทศไทยกำลังจะมีองค์กร ใหม่อีกองค์กรหนึ่ง ตาม พ.ร.บ.สมัชชาคุณธรรม แห่งชาติ ประกอบด้วยหน่วยงานสำคัญๆ ได้แก่ คณะมนตรีสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ และสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ เป็นต้น มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานคุณธรรมจริย- ธรรม และมาตรฐานธรรมาภิบาล ของนักการ เมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งตรวจสอบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

คณะมนตรี 5 คน มาจากคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยประธานสภาผู้แทนราษฎร นายกรัฐมนตรี บุคคลที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุด ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และประธาน ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นต้น ส่วนสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ มี 55 คน คณะ มนตรีคัดเลือกจากบุคคลผู้ทรงคุณธรรมในสาขาอาชีพต่างๆ ที่ไม่มีประวัติด่างพร้อย

ร่าง พ.ร.บ.สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ผ่านความเห็นชอบของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ด้วยคะแนนเสียงท่วมท้น ขั้นต่อไปจะเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อออกเป็นกฎหมายบังคับใช้ต่อไป สมาชิก สปช.ผู้เสนอเรื่องนี้ กล่าวสรุปถึงวัตถุประสงค์ของสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ คือส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองประเทศ และป้องกันคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจและก่อความวุ่นวาย

การส่งเสริม “คนดี” ให้ปกครองประเทศ อาจจะสวนทางกับแนวคิดของกลุ่มคนที่เห็นต่าง ผู้ไม่ยอมรับหลักการ “คนดี” แต่ยกย่องเชิดชู “คนเก่ง” ที่เก่งในหลายด้าน ทั้งการหาเสียง เพื่อเอาชนะการเลือกตั้ง และการบริหารประเทศ โดยไม่คำนึงว่ายึดหลักธรรมาภิบาลหรือไม่? โปร่งใสหรือไม่? และมีการทุจริตหรือไม่?

คณะมนตรีและสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ นอกจากจะมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานด้านคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว ยังกำหนดมาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ คงจะต้องให้คำจำกัดความอย่างชัดเจน “คุณธรรม” คืออะไร? “จริยธรรม” คืออะไร? และ “ธรรมาภิบาล” คืออะไร? เพื่อไม่ให้เป็นแค่วาทกรรม

แต่องค์กรในลักษณะนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับวงการเมืองและราชการไทย เพราะมี “ศูนย์คุณธรรม” เป็นองค์กรมหาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และพระราชกฤษฎีกา และรัฐธรรมนูญ 2550 ก็มีหมวดว่าด้วยจริยธรรม และมอบให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้กำกับดูแลเช่นเดียวกับสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ มีอำนาจรายงานการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติเช่นเดียวกัน

องค์กรใหม่จะเป็นองค์กรอิสระ หรือเป็นองค์กรในสังกัดของรัฐบาล? แต่ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นองค์กรอิสระ และเกิดตามรัฐธรรมนูญ แต่ไม่ประสบความสำเร็จในการรักษามาตรฐานจริยธรรม กลายเป็นเพียง “เสือกระดาษ” และยังไม่รู้ว่าจะเอาตัวรอดได้หรือไม่? อาจถูกยุบรวมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แต่หวังว่าองค์กรใหม่จะไม่เป็นแค่เสือกระดาษ.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บทบรรณาธิการเสือกระดาษพ.ร.บ.สมัชชาคุณธรรมแห่งชาตินักการเมืองสภาปฏิรูปแห่งชาติธรรมาภิบาลรัฐธรรมนูญ 2550

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้