วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ปตท.ให้บุคคลที่สามเชื่อมท่อส่งก๊าซ

ปตท.ให้บุคคลที่สามเชื่อมท่อส่งก๊าซ

  • Share:

นายชาครีย์ บูรณกานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ปตท.ได้จัดทำ “ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้ หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติบนบกแก่บุคคลที่สามของ ปตท. (TPA Code)” เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อเปิดให้บุคคลที่สาม ร่วมใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติ โดยได้นำส่งข้อกำหนดฯให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้ต่อไป

สำหรับการจัดทำข้อกำหนดฯ ในฉบับร่างนี้ ปตท.ได้จัดทำเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และความเท่าเทียมในการใช้บริการ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยการจัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สาม พ.ศ.2557 โดย กกพ.ได้ออกประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 ต.ค.2557 ตามวัตถุประสงค์ในพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 ที่มุ่ง ส่งเสริมให้มีการแข่งขันในกิจการและโครงข่ายพลังงานอย่างเป็นธรรม ภายใต้การกำกับดูแลของ กกพ. ซึ่ง ปตท.ได้ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

นายชาครีย์ กล่าวว่า กรณีดังกล่าว จะทำให้ผู้รับใบอนุญาตขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ จะต้องยินยอมให้บุคคลที่สามที่ได้รับใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติจาก กกพ.หรือผู้ประกอบกิจการพลังงานรายอื่นๆใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ซึ่ง ปตท.พร้อมปฏิบัติตามนโยบายและข้อกำหนดของรัฐมาโดยตลอด เมื่อ 21 ม.ค.ที่ผ่านมา ปตท.ได้จัดงานรับฟังความคิดเห็นร่างข้อกำหนดฯ สำหรับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ นำมาสู่การจัดทำข้อกำหนดฯฉบับสมบูรณ์ ซึ่งเชื่อว่าข้อกำหนดฯฉบับนี้ จะยืนยันถึงพันธกิจของ ปตท.ต่อผู้มีส่วนได้เสียถึงการบริหารธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลได้ชัดเจนที่สุด.

คุณอาจสนใจข่าวนี้